​​Τομέας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

Αποστολή του Τομέα είναι η επεξεργασία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων με σκοπό την:

 

  • Ετοιμασία ψηφιακών και αναλογικών φωτογραμμετρικών σχεδίων για υποστήριξη της κτηματικής και τοπογραφικής χαρτογράφησης της Κύπρου,
  • Σχεδίαση με στερεοσκοπική παρατήρηση αεροφωτογραφιών, παροχή βοήθειας για επίλυση δύσκολων κτηματικών υποθέσεων ή υποθέσεων που αφορούν αναπτυξιακά έργα.
  • Ταυτοποίηση παλαιότερων Αεροφωτογραφιών με Ορθοφωτογραφίες για διεκπεραίωση υποθέσεων κτηματολογικού και άλλου ενδιαφέροντος.
  • Εμπλουτισμό της Φωτογραμμετρικής Βάσης Πληροφοριών.
  • Ετοιμασία DTMs,DSMs απο στερεοσκοπικά μοντέλα , επεξεργασίας δεδομένων Lidar και ετοιμασία ισοϋψών καμπύλων.
  • Ετοιμασία ορθοφωτογραφιών και ορθοφωτομωσαϊκών .