​​Απο​στολή Κλάδου​


Αποστολή και σκοπός του Κλάδου Διαχειρίσεως Κρατικών Γαιών είναι η ορθολογιστική και καλύτερη διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία υπάγεται στο Κράτος, μέσα στα πλαίσια των Κυβερηνητικών σκοπών και επιδιώξεων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη, κατά κύριο λόγο, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.​