​Διαδικασία Διάθεσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας​

Η όλη διαδικασία για διάθεση (παραχώρηση, εκμίσθωση, ανταλλαγή ή άλλου είδους αποξένωση) ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας αρχίζει με την υποβολή από δικαιούχα άτομα, οργανισμούς ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αίτησης στο οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο που βρίσκεται η ιδιοκτησία. 

Η αίτηση υποβάλλεται πάνω σε ειδικό έντυπο που παραχωρείται από το οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο στον αιτητή και πρέπει να συνοδεύεται: (α) από πιστοποιημένο αντίγραφο του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου στο οποίο να φαίνεται η ιδιοκτησία που αναφέρεται στην αίτηση και (β) από τα τέλη που καθορίζονται στον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο. 

Κατά την εξέταση μίας αίτησης, με βάση τη νενομισμένη διαδικασία, το Τμήμα προβαίνει στη συλλογή στοιχείων, τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας, την ετοιμασία σχετικής εκτίμησης και τη λήψη απόψεων από τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα / Υπηρεσίες. Τέλος, ετοιμάζει και υποβάλλει στην αρμόδια Εξ Υπουργών Επιτροπή αιτιολογημένη έκθεση, για μελέτη και εισηγήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για λήψη απόφασης. Η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα και για τη συμπλήρωση της κάθε υπόθεσης χρειάζονται γύρω στους 18-24 μήνες