​Δραστηριότητες του Κλάδου και Επιτεύξεις κατά το 2003


(α) Συμπλήρωσε 2.128 υποθέσεις (σε σύγκριση με 1.858 υποθέσεις που εξετάστηκαν κατά το έτος 2002) που αφορούν παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, άδεια χρήσεως κρατικής γης, ή παραχώρηση διόδου μέσω κρατικής γης, ή παροχή διόδου μέσω κρατικής γης ή δημόσιου ποταμού / αργακιού / αυλακιών και υποθέσεις που αφορούν παροχή πληροφοριών ή άλλες έρευνες για κρατική γη. Εκκρεμούν για επιτόπια εξέταση άλλες 6.274 υποθέσεις (σε σύγκριση με 6.808 που εκκρεμούσαν στις 31.12.2002). Ο Πίνακας αρ.8, στο Μέρος Δ, της Ετήσιας Έκθεσης 2003, είναι σχετικός.

(β) Προέβη στην ετοιμασία αιτιολογημένων εκθέσεων και νέων Συμβάσεων Μισθώσεων, παρακολούθησε την εφαρμογή των όρων των σχετικών συμβάσεων και διευθέτησε θέματα ή και προβλήματα που προέκυψαν από τις εν λόγω Συμβάσεις. Ο Πίνακας αρ 9, στο Μέρος Δ της Ετήσιας Έκθεσης 2003, είναι σχετικός. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων Συμβάσεων Μίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι την 31.12.03 ανήρχετο στις 2.772, συμπεριλαμβανομένων και 480 Συμβάσεων Μίσθωσης των Τσιφλικιών και 40 Εκκλησιαστικών. Τα ολικά εισπρακτέα ενοίκια από τις υφιστάμενες Μισθώσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των εκκλησιαστικών κτημάτων και των Τσιφλικιών Πάφου, για το έτος 2003, ανέρχονται στο ποσό των £701.545 από το οποίο εισπράχθηκε το ποσό των £435.904 (ποσοστό 62%), ενώ κατά το 2002 είχε εισπραχθεί ποσοστό 65% των εισπρακτέων ενοικίων. Εκκρεμεί για είσπραξη το ποσό των £215.374, ήτοι ποσοστό 31% των εισπρακτέων ενοικίων του έτους. Μέσα στο 2003 εισπράχθηκαν και £121.585, που αφορούν καθυστερημένα ενοίκια προηγούμενων χρόνων. Εκκρεμούν ακόμη ανείσπρακτα ενοίκια προηγούμενων χρόνων ύψους £463.113. Ο Πίνακας αρ. 10, στο Μέρος Δ της Ετήσιας Έκθεσης 2003, είναι σχετικός.

Δυστυχώς παρατηρείται τάση για μη έγκαιρη καταβολή των ενοικίων από τους Μισθωτές, με αποτέλεσμα ο Κλάδος να προβαίνει σε συνεχείς ειδοποιήσεις και παραπομπές για λήψη δικαστικών μέτρων ή και λύση των συμβολαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τη νεοεισερχόμενη εργασία και το μεγάλο όγκο καθυστερημένης εργασίας που υπάρχει στον Κλάδο, σε σχέση με το εξαιρετικά μειωμένο προσωπικό, η διαδικασία αυτή καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη. ​

(γ) Εξέτασε, ετοίμασε και παρέπεμψε στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή 343 υποθέσεις διάθεσης κρατικής γης (σε σύγκριση με 778 που ετοίμασε κατά το έτος 2002) και ετοιμάστηκαν τα αντίστοιχα πρακτικά για την ολομέλεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκκρεμούν άλλες 225 αιτήσεις για ετοιμασία αιτιολογημένης έκθεσης (agenda) και παραπομπή τους στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για μελέτη και λήψη απόφασης. Ο Πίνακας αρ. 11, στο Μέρος Δ της Ετήσιας Έκθεσης 2003, είναι σχετικός.

(δ) Ετοίμασε και κοινοποίησε στον Έφορο Δημοσίων Ενισχύσεων, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τους περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους (Νόμοι 30(Ι) του 2001, 122(Ι) του 2001, 139(Ι) του 2002, 10(Ι) του 2003 και 80(Ι) του 2003) και το ισχύον στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώς, με βάση το οποίο δεν επιτρέπεται η παροχή κρατικών ενισχύσεων, καταλόγους στους οποίους καταγράφονται 313 συβάσεις Μίσθωσης/ Άδειες Χρήσης Κρατικής Γης, οι οποίες ενέχουν οικονομική/ εμπορική δραστηριότητα /χρήση και βάση στις οποίες:

· το ετήσιο μίσθωμα, δεν υπολογίστηκε με βάση την αγοραία αξία της κρατικής γης ή/και

· η Σύμβαση Μίσθωσης δεν προνοεί αναθεώρηση του μισθώματος κάθε πέντε χρόνια, με βάση την αγοραία αξία του κτήματος κατά το χρόνο αναθεώρησης του μισθώματος. 

Για κάθε επηρεαζόμενη συμφωνία, ο κλάδος ετοιμάζει και υποβάλλει στον Έφορο, για να αποφανθεί κατά πόσο η Σύμβαση συνιστά δημόσια ενίσχυση με βάση τις πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας, πολυσέλιδο λεπτομερές έντυπο, στο οποίο αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένου του αγοραίου μισθώματος / τέλους χρήσης όπως αυτό υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία της κρατικής γης.

Ο κλάδος έχει επιφορτιστεί με ένα τεράστιο όγκο εργασίας και ένεκα άλλων προτεραιοτήτων του Τμήματος, εργάζεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με εξαιρετικά μειωμένο προσωπικό. Λαμβανομένων υπόψη, της μεγάλης σημασίας που πρέπει να δίδεται στη διαχείριση της κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας, της πολυπλοκότητας και της ιδιομορφίας που παρουσιάζουν οι υποθέσεις που εξετάζει ο κλάδος και της πίεσης που εξασκείται από το ενδιαφερόμενο κοινό και από το Δημόσιο, αλλά και η ανάγκη αναθεώρησης του μισθώματος των υφιστάμενων Συμβάσεων Μίσθωσης, ώστε να το καταστήσει συμβατό με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεκπεραίωση της όλης εργασίας καθίσταται πολύ δύσκολη, αν όχι και προβληματική. 

Κατά τη χρονιά που πέρασε, ο κλάδος προσπάθησε να επιταχύνει τη διεκπεραίωση της εργασίας και απλοποίησε ή/και άλλαξε διαδικασίες, με τυποποίηση εκθέσεων και προβεί στην ετοιμασία Προσχεδίου των Κανονισμών που διέπουν τη διάθεση Κρατικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Δημοκρατία, το οποίο υπέβαλε στη διεύθυνση του Τμήματος για περαιτέρω προώθηση. Παρά τις πιο πάνω ενέργειες, η διεκπεραίωση της εργασίας του Κλάδου παραμένει πολύ δύσκολη και σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα για να επιταχυνθεί η εξέταση και διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκκρεμούν στον Κλάδο, που όπως προαναφέρεται, ανέρχονται στις 6.274 αιτήσεις.

Όσον αφορά τη μείωση των πιο πάνω αναφερομένων καθυστερημένων αιτήσεων που εκκρεμούν στον Κλάδο και που πολλές από αυτές είναι απορριπτέες λόγω του ότι δεν καλύπτονται από τους Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς (ΚΔΠ 173/89) ή και για άλλους λόγους, μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, αν το Υπουργικό Συμβούλιο εκχωρήσει στον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, την εξουσία να απορρίπτει τις αιτήσεις που έκδηλα δεν πληρούν τους Κανονισμούς, χωρίς αυτές να υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το αίτημα αυτό, καθώς και άλλες εισηγήσεις για απλούστευση της διαδικασίας διεκπεραίωσης της όλης εργασίας του Κλάδου είναι όπως τοποθετηθεί άμεσα νέο προσωπικό στον Κλάδο. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι η διεύθυνση του Τμήματος, βλέποντας την πίεση του ασκείται στον Κλάδο, τον έχει επανδρώσει μερικώς, αλλά όχι σε βαθμό που να μπορεί να καταστεί δυνατή η μείωση των καθυστερημένων αιτήσεων. Γι' αυτό, εισήγηση του κλάδου είναι όπως τοποθετηθεί άμεσο νέο προσωπικό στον Κλάδο. Με την τοποθέτηση νέου προσωπικού, θα καταστεί δυνατό: 

(α) Να οργανωθεί μικρή ομάδα (2 άτομα) σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο, για να εξετάσει μέσα στο Γραφείο όλες τις καθυστερημένες υποθέσεις, που ας σημειωθεί χρονολογούνται από πολύ παλιά. Έτσι, θα εντοπιστούν οι υποθέσεις που δύναται να προωθηθούν, υποθέσεις που κατ' αρχήν είναι απορριπτέες ή και υποθέσεις που πρέπει να απορριφθούν.

(β) Να τοποθετηθεί αρμόδιος Λειτουργός, τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Επαρχιακά Γραφεία, για τις μισθώσεις (ετοιμασία, υπογραφή, παρακολούθηση), γιατί έτσι, εάν δεν αποφευχθούν, τουλάχιστο θα μειωθούν και οι παρατηρήσεις της Γενικού Ελεγκτή, σχετικά με καθυστερημένα ενοίκια και γενικά για τις Συμβάσεις Μισθώσεων.

(γ) Να εξετάζονται και οι καταγγελίες για επεμβάσεις πάνω στην κρατική γη.

(δ) Να μηχανογραφηθεί ολόκληρη η εργασία και το Αρχείο του Κλάδου.

(ε) Να ετοιμάζονται και να υποβάλλονται οι εκθέσεις προς τον Έφορο Δημοσίων Ενισχύσεων μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Από τα αποτελέσματα των εργασιών του Κλάδου για το έτος 2003 και παρά τη μείωση του προσωπικού του κλάδου, παρατηρείται σε ορισμένους τομείς αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία οφείλεται στην υπερωριακή εργασία, αλλά και στην καλύτερη οργάνωση και έλεγχο, την αλλαγή και απλοποίηση διαδικασιών και τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς εργασίας και εξέτασης υποθέσεων για τη διάθεση κρατικής γης.