​Ευρύτεροι Στόχοι Κλάδου​


​Η μηχανογράφηση των εργασιών του Κλάδου Διαχείρισης Κρατικών Γαιών (καταγραφή και κατηγοριοποίηση όλης της κρατικής γης) που βρίσκεται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβάνει και την παρακολούθηση των Συμβάσεων Μίσθωσης μέσω ειδικού προγράμματος. Με τη συμπλήρωση της μηχανογράφησης, αναμένεται ότι θα επιλυθούν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των μισθώσεων και είσπραξη των ενοικίων και θα επιταχυνθεί η εξέταση των υποθέσεων του Κλάδου.

Στα πλαίσια εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το Τμήμα ετοίμασε Προσχέδιο αναθεωρημένων Κανονισμών για τη διάθεση κρατικής γης, οι οποίοι θα συνάδουν και με την περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων νομοθεσία. Το σχετικό Προσχέδιο θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, για τα περαιτέρω.

Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια απλούστευσης της διαδικασίας εξέτασης και συμπλήρωσης των αιτήσεων για διάθεση κρατικής γης, έχουν δοθεί οδηγίες στους Επαρχιακούς Κτηματολογικούς Λειτουργούς, όπως για όλες τις αιτήσεις, όπου οι απόψεις όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών του Κράτους συμπίπτουν και μαζί τους συμφωνεί και ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, ετοιμάζεται σχετική αιτιολογημένη έκθεση για έγκριση ή απόρριψη, για υποβολή της στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, χωρίς να υποβάλλονται στον Διευθυντή για οδηγίες. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται περιττή αλληλογραφία και διακίνηση φακέλων και έτσι εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.

Επιπρόσθετα, για μερική απάβλυνση του προβλήματος της καθυστέρησης που παρατηρείται στη διεκπεραίωση αιτήσεων για διάθεση κρατικής γης και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την εκχώρηση ορισμένων εξουσιών που απορρέουν από τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, Κεφ. 224 και τους ισχύοντες σήμερα Κανονισμούς. Θα ακολουθήσει, εντός του τρέχοντος έτους, σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.