​Πληροφοριακά Έντυπα - Αιτήσεις / Εκδόσεις​​


Το ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης για διάθεση (παραχώρηση, εκμίσθωση, ανταλλαγή ή άλλου είδους αποξένωση) ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224 και των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμών του 1989-99.

Το έντυπο ενημέρωσης του Πολίτη για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων για διάθεση κρατικής γης