​Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες​


Μέσα στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας, ο Κλάδος και γενικά το Τμήμα, έχει ευθύνη να συμβουλεύει την Κυβέρνηση πάνω σε θέματα γενικής πολιτικής και να εκφέρει, ως αρμόδιο Τμήμα, απόψεις/εισηγήσεις, που σχετίζονται με τη διάθεση και απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από την Κυβέρνηση ή άλλες Αρχές δημόσιας ωφέλειας, για δημόσιους και άλλους κοινωφελείς σκοπούς. Λειτουργοί του Κλάδου εκπροσωπούν το Τμήμα σε διάφορες Επιτροπές και λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίες σχετικά με την υιοθέτηση, προώθηση και εφαρμογή Κυβερνητικών Σχεδίων και Έργων, καθώς και για θέματα νομοθεσίας, πολιτικής και στέγασης.