​Σχετικές Νομοθεσίες Κλάδου​​​


(i) Άρθρο 54(ε) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας


(ii) Άρθρο 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 74/88.


(iii) Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος 58(I)/94.


(iv) Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμοί του 1989 [Κ.Δ.Π. 173/89 ημερ. 21.7.1989, Κ.Δ.Π. 165/90 ημερ. 20.7.90 και Κ.Δ.Π. 14/99 ημερ. 5.2.99].