​​Τομείς Δραστηριοποίησης - Υφιστάμενα Έργα


​​​Ο Κλάδος Διαχείρισης Κρατικών Γαιών είναι αρμόδιος, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224 και των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 1989-99, να προβαίνει στην εξέταση αιτήσεων που αφορούν την παραχώρηση ή εκμίσθωση κρατικής γης, ανταλλαγή κρατικής γης με ιδιωτική ιδιοκτησία, παραχώρηση άδειας χρήσης κρατικής γης ή και δημοσίου ποταμού, ως και εκχώρηση ή διάθεση κρατικής γης, για διάφορους Κυβερνητικούς ή άλλους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας. 

Είναι υπεύθυνος για τη νομοτεχνική ετοιμασία των Συμβάσεων Μίσθωσης κρατικής γης και την παρακολούθησή των, ώστε οι Μισθωτές να συμμορφώνονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στις εν λόγω Συμβάσεις. 

Διαχειρίζεται την εκκλησιαστική ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε στην Κυβέρνηση για την αντιμισθία του Ιερού Κλήρου της εκκλησίας της Κύπρου. 

Εξετάζει αιτήσεις για τη διάθεση χαλίτικης γης μέσα στα όρια των Βρετανικών Βάσεων, με υποβολή ανάλογων εισηγήσεων προς τις Αρχές των Βρετανικών Βάσεων.

Εξετάζει θέματα που αφορούν τη διακατοχή γης (retained sites) των Βρετανικών Αρχών μέσα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χειρίζεται τα θέματα κήρυξης κρατικών γαιών σε κρατικά δάση.

Εξετάζει και διεκπεραιώνει αιτήσεις για απόκτηση διόδου διαμέσου κρατικής γης.

Εξετάζει και ετοιμάζει εκθέσεις για επεμβάσεις πάνω σε κρατική γη, δημόσιο δρόμο/ποταμό και τις παραπέμπει στον Αστυνομικό Διευθυντή ή/και στον Έπαρχο ή/και στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον επεμβασιών που παραλείπουν ή αρνούνται να εγκαταλείψουν τις επεμβάσεις.

Υποβάλλει προτάσεις και εκφράζει απόψεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και κατ' επέκταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικής και ορθής λήψης Απόφασης, πάνω σε θέματα διάθεσης και διαχείρισης της κρατικής γης στις πιο πάνω αναφερόμενες αιτήσεις.


  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2003

​​