​Απαλλοτρίωση

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23 του Συντάγματος και του Περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου Αρ. 15/62, οποιαδήποτε ιδιοκτησία μπορεί να απαλλοτριωθεί αναγκαστικά για σκοπούς δημόσιας ωφέλείας.

Απαλλοτριούσα Αρχή μπορεί να είναι:

α) Η Δημοκρατία

β) Δημοτική αρχή

γ) Κοινοτική συνέλευση

δ) Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και Οργανισμός κοινής ωφέλειας στον οποίο παραχωρείται δικαίωμα απαλλοτρίωσης με Νόμο.

Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας η Απαλλοτριούσα Αρχή:

· Προβαίνει σε δημοσίευση Γνωστοποίησης για τη σκοπούμενη Απαλλοτρίωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

· Μεριμνά επίσης για την επίδοση αντιγράφου της γνωστοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίδοση λόγω μη ανεύρεσης του επηρεαζομένου μέρους, και μετά από σχετική επιβεβαίωση της Τοπικής Αρχής, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες. 

· Με τη γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης καλεί κάθε ενδι​αφερόμενο πρόσωπο να υποβάλει ένσταση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης. 

· Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων και μέσα σε δώδεκα μήνες, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης, η απαλλοτρίωση θα πρέπει να επικυρωθεί με τη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος Απαλλοτρίωσης, διαφορετικά η απαλλοτρίωση ατονεί. 

· Σε δεκατέσσερις μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης η Απαλλοτριούσα Αρχή θα πρέπει να αποστείλει γραπτή προσφορά σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης.

Αφού ληφθεί η προσφορά, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί:

α) Να αποδεχθεί την προσφορά για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων του σχετικά με την απαλλοτρίωση.

β) Να την αποδεχθεί με επιφύλαξη, οπότε η ακίνητη ιδιοκτησία περιέρχεται στην Απαλλοτριούσα Αρχή με την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης και το ίδιο διατηρεί το δικαίωμα να αποταθεί στο Δικαστήριο εντός εβδομηνταπέντε (75) ημερών από την ημερομηνία είσπραξης της αποζημίωσης.

γ) Να αγνοήσει την προσφορά. Σε τέτοια περίπτωση η Απαλλοτριούσα Αρχή αποτείνεται η ίδια στο δικαστήριο, για καθορισμό του τελικού ποσού της αποζημίωσης.

Αποζημίωση

Σε περίπτωση που απαλλοτριώνεται ολόκληρο το ακίνητο, το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία του κτήματος κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης.

Σε περίπτωση δε που απαλλοτριώνεται μέρος μόνο ακινήτου η αποζημίωση καθορίζεται με βάση την αγοραία αξία του μέρους που απαλλοτριώνεται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης. Σ΄αυτή δε προστίθεται οποιοδήποτε ποσό μείωσης στην αγοραία αξία του υπολοίπου (επιζήμια επίδραση), λόγω της απαλλοτρίωσης, ή και αφαιρείται, οποιοδήποτε ποσό καλυτέρευσης που επέρχεται στην αξία του υπολοίπου (υπεραξία).

Σε όλες τις περιπτώσεις η αποζημίωση περιλαμβάνει και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που προκλήθηκε λόγω της απαλλοτρίωσης.

Σημείωση: Στο ποσό της αποζημίωσης προστίθεται και τόκος 9% από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης.