​Δραστηριότητες Εκτιμητικής Ομάδας για το Έτος 2005


Στατιστικές Αναλύσεις για Σκοπούς Μαζικών ή και Μεμονωμένων Εκτιμήσεων

Τα εκτιμητικά χαρακτηριστικά που είχαν συλλεγεί τα προηγούμενα έτη για πωληθέντα ακίνητα στη δοκιμαστική περιοχή του Στροβόλου, Έγκωμης και κάποιων άλλων περιοχών της Επαρχίας Πάφου, έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και καθορισμού εκτιμητικών παραμέτρων. Για τη στατιστική ανάλυση και διεξαγωγή εκτιμητικών παραμέτρων χρησιμοποιείται το στατιστικό λογισμικό "SAS". Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που είναι οι εκτιμητικοί παράμετροι, θα χρησιμοποιηθούν από τα εκτιμητικά μοντέλα για να εκτιμώνται τα ακίνητα είτε μαζικά είτε και μεμονωμένα. 


Υποστήριξη Εκτιμητικού Υποσυστήματος 


Η Ομάδα Λειτουργικής Υποστήριξης στο Κέντρο Πληροφοριών Γης υποστηρίζει και επιλύει οποιαδήποτε τυχόν προβλήματα παρουσιάζονται κατά τη διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών του κλάδου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Σύνοψη των εργασιών φαίνεται πιο κάτω:

· Προώθηση για δημιουργία νέων κωδικών πρόσβασης στο Σ.Π.Γ για νέους χρήστες. Αλλαγές σε υφιστάμενα δικαιώματα και σε πρόσβαση συγκεκριμένων λειτουργιών. 

· Μεταφορά συγκριτικών πωλήσεων εκτός του Σ.Π.Γ στο Σ.Π.Γ μετά την εισαγωγή νέων γεωγραφικών περιοχών στο Σ.Π.Γ

· Επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται στα Ε.Κ.Γ λόγω τεχνικών ή διαδικαστικών θεμάτων κατά τη διεκπεραίωση μίας εργασίας. 

· Προώθηση εντύπου παρατηρήσεων που ετοιμάζεται στα Ε.Κ.Γ μετά από εντοπισμό λάθους στο Σ.Π.Γ που οφείλεται σε υφιστάμενο λάθος, ή σε λάθος που έγινε από χρήστη, ή από αδυναμία του συστήματος. 

· Εντοπισμός και κατηγοριοποίηση προβλημάτων που εντοπίζονται τόσο σε επαρχιακό επίπεδο όσο και σε κεντρικό και προσπάθεια επίλυση τους, είτε μαζικά είτε και μεμονωμένα. 


Αναβάθμιση και Έλεγχος του Εκτιμητικού Υποσυστήματος

Συνεχίζεται η βελτίωση/αναβάθμιση ορισμένων εκτιμητικών λειτουργιών και ταυτόχρονα αναπτύσσονται και νέες λειτουργίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική συμφωνία με τον εργολάβο του έργου. Οι βελτιώσεις και οι νέες λειτουργίες που έχουν γίνει είναι οι πιο κάτω:

· Βελτιώσεις των λειτουργιών απαλλοτρίωσης (τμηματικές πιστώσεις, παραπομπές, ασφάλεια συστήματος πληρωμών) και συνοπτικής εκτίμησης (κατά προσέγγιση εκτίμηση) 

· Ανασχεδιάστηκαν οι λειτουργίες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές εκτιμήσεις.

· Μελετάται η αναβάθμιση της λειτουργίας για την Γενική Εκτίμηση.

· Βελτίωση/ανασχεδιασμός των λειτουργιών των πολεοδομικών ζωνών και ετοιμασία κωδικών παγκύπρια. Έγινε η ετοιμασία όλων των προγραμμάτων για την μαζική ενημέρωση των ζωνών και έχει ήδη ξεκινήσει η εισαγωγή τους πιλοτικά στο Σ.Π.Γ., με την συνεργασία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

· Διόρθωση εκτιμητικών μοντέλων για να συνάδουν με τις αλλαγές που έγιναν σε άλλα υποσυστήματα

· Ανάπτυξη/αναβάθμιση νέων εκθέσεων απαλλοτριώσεων (είδος χρηματοδότησης, τμηματικές πιστώσεις επαρχίας και έργων, πληρωμές) και συμβουλευτικών εκτιμήσεων 

· Έχει ξεκινήσει σε παγκύπρια βάση η διαδικασία εισαγωγής ψηφιακών εικόνων στο Σ.Π.Γ. Μέχρι τώρα έχουν συλλεχθεί περίπου 7000 φωτογραφίες ακινήτων.

· Ανάπτυξη Λειτουργίας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τις ανάγκες του Κλάδου βασισμένο στο λογισμικό ArcGIS 9. 

· Ανάπτυξη εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τις ανάγκες του Κλάδου βασισμένο στο λογισμικό ArcIMS. Η εφαρμογή αυτή έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή και σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους εκτιμητές του Κλάδου. 

· Συλλογή και πληκτρολόγηση πληροφοριών που σχετίζονται με τον Κλάδο, ώστε αυτές να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παράλληλα, αρμόδιος λειτουργός του Κλάδου έχει αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή και Υπεύθυνου Διαχειριστή της Ιστοσελίδας του Τμήματος. 


Εκπαίδευση

Μέσα στο τρέχον έτος έχουν γίνει οι πιο κάτω εκπαιδεύσεις:

· Παρακολούθηση ημερίδας στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

· Εκπαίδευση στις λειτουργίες εισαγωγής ψηφιακών φωτογραφιών στο Σ.Π.Γ. 

· Εκπαίδευση στο λογισμικό "Lotus Notes" από 2 Λειτουργούς για την αρχική καταχώρηση και ενημέρωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

· Εκπαιδεύτηκαν 9 Λειτουργοί στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ArcGIS) στην Αθήνα.

· Συμμετοχή λειτουργών του Κλάδου στο European Land Registry Association, με θέμα τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

· Συμμετοχή λειτουργών του Κλάδου σε σεμινάρια με θέμα το e-Government.

· Παρουσίαση όλων των εφαρμογών GIS του Κλάδου στο συνέδριο Ελλήνων Χρηστών GIS της ESRI, στην Αθήνα, από δύο λειτουργούς.

· Συμμετοχή λειτουργών του Κλάδου σε σεμινάρια στο Τ.Υ.Π., για θέματα του Government Portal and Government Gateway.


Εξαγωγή Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Έχει εξαχθεί η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας από το Ε.Υ.Π.Γ. Συγκεκριμένα αφορά το Δημοτικό και το Κοινοτικό Τέλος. 


Συνεργασία με Άλλες Υπηρεσίες

Η Εκτιμητική Ομάδα συνεργάζεται με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με την κωδικοποίηση, τις αναθεωρήσεις των πολεοδομικών ζωνών, και την μαζική ενημέρωση τους στο Σ.Π.Γ., την Ένωση Δήμων και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για μεταφορά/ανταλλαγή δεδομένων (φορολογικών και εκτιμητικών), την Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας για το όριο υδρεύσεως, το Φόρο Εσωτερικών Προσόδων για τη Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων για τα αποχετευτικά τέλη, την Κεντρική Τράπεζα για ετοιμασία δεικτών απόδοσης ακινήτων, όπως και με άλλες υπηρεσίες. Επίσης υπάρχει ενεργός συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Υπηρεσία Φ.Π.Α., για την ανάλυση τιμών ακινήτων με σκοπό την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Δεικτών Τιμών της Κυπριακής Οικονομίας. 


Καινοτομίες

Οι βασικότερες καινοτομίες που έχουν γίνει στο Εκτιμητικό Υποσύστημα συνοψίζονται πιο κάτω: 

· Αλλαγές στις χρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης και τμηματικών πιστώσεων

· Πιλοτικό έργο για εισαγωγή και χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στον Κλάδο Εκτιμήσεων

· Ετοιμάστηκε μελέτη σε συνεργασία με άλλους Τομείς για ανάπτυξη ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και για παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

· Συλλογή πληροφοριών του Κλάδου για καταχώρηση τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

· Έχουν αγοραστεί 20 ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και έχει ετοιμαστεί το πρόγραμμα για εισαγωγή και χρήση τους στον Κλάδο.

· Παρουσιάστηκαν όλα τα επιτεύγματα του Κλάδου και οι εφαρμογές τους σε θέματα GIS, στην Ελλάδα. 


Εξυπηρέτηση Πολιτών

· Το σύστημα συνδρομητή, το οποίο λειτουργεί από το 2002 για τη διάθεση των συγκριτικών πωλήσεων, έχει ευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τους ιδιώτες εκτιμητές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή. Η διαδικασία παραχώρησης των πληροφοριών έχει αλλάξει, αφού οι πληροφορίες αυτές θα δίνονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, γεγονός που θα μειώσει στο ελάχιστο το χρόνο παραλαβής των δεδομένων από τους επαγγελματίες εκτιμητές. Επίσης, η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί και για την παραχώρηση της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας προς τους Δήμους και τις Κοινότητες. Ήδη έχουν ετοιμαστεί από την Εκτιμητική Ομάδα, ειδικές λειτουργίες στην Ιστοσελίδα, για παραχώρηση τόσο των συγκριτικών πωλήσεων, όσο και της φορολογίας, μέσω του Διαδικτύου. 

· Στην περίπτωση που ο πολίτης ζητήσει να ενημερωθεί με τη διαδικασία της υπόθεσης του, τότε ο χρήστης του Εκτιμητικού Υποσυστήματος μπορεί άμεσα να εντοπίσει σε ποιο κλάδο βρίσκεται και σε ποιο άτομο είναι χρεωμένος ο φάκελος που αφορά την υπόθεση του.

· Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης και επίταξης θα γίνεται σε γρηγορότερο χρόνο, αφού θα υπάρχει άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες απαλλοτρίωσης και εκτύπωσης εκθέσεων οι οποίες αποστέλλονται στους πολίτες. (π.χ. έντυπα προσφορών)

· Το Εκτιμητικό Υποσύστημα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει εκθέσεις για συγκριτικές πωλήσεις σε συνδυασμό με άλλες εκτιμητικές πληροφορίες όπως πολεοδομικές ζώνες. Σε συνδυασμό με το Γεωγραφικό Υποσύστημα είναι δυνατό να εκτυπώνεται χάρτης μίας γεωγραφικής περιοχής που να εμπεριέχει πολεοδομικές ζώνες και πωλήσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση τόσο προς τους ιδιώτες εκτιμητές όσο και στον ευρύτερο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για θέματα έρευνας αγοράς. Γίνεται προσπάθεια για την ετοιμασία και διάθεση των προϊόντων αυτών. 

· Το Εκτιμητικό Υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερους όγκους δεδομένων και πληροφόρησης στον πολίτη σημείο το οποίο προάγεται εκτενώς μέσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

· Η διεξαγωγή εκτιμήσεων μαζικά για σκοπούς φορολογίας (Γενική Εκτίμηση) είτε μεμονωμένα, θα γίνεται σε λιγότερο χρόνο με χαμηλότερο κόστος και συνεπώς το τελικό όφελος θα επιστρέφεται στον πολίτη με γρηγορότερους ρυθμούς. Επίσης, η διεξαγωγή της γενικής εκτίμησης παγκύπρια σε τακτά χρονικά διαστήματα θα έχει σαν αποτέλεσμα την πιο δίκαιη φορολογία των πολιτών. 

· Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων φορολογιών ακινήτων (π.χ. φόροι σε κενά οικόπεδα) για σκοπούς αποδοτικότερης ρύθμισης της ανάπτυξης και επίλυσης των προβλημάτων διακατοχής και χρήσης της γης.

· Το εκτιμητικό Υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα απλοποίησης και ενοποίησης φορολογιών που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία όπως και τη συλλογή των φόρων από ένα φορέα και συνεπώς το κόστος διοίκησης, παρακολούθησης και συλλογής της φορολογίας μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Το τελικό όφελος θα επιστρέψει στον πολίτη.

· Η ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης σε εθνικό επίπεδο θα έχει πολύ μεγάλα οφέλη στο πολίτη με τη δυνατότητα ανταλλαγής, μεταφοράς και πρόσβασης δεδομένων που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας στο σημερινό περιβάλλον της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μέσων.


Στόχοι για το Έτος 2006


· Συνέχιση της διαδικασίας συλλογής εκτιμητικών πληροφοριών παγκύπρια για τα τεμάχια που έχουν αναπτυχθεί και δεν έχει γίνει η επανεκτίμηση τους. 

· Περαιτέρω επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων του Κλάδου Εκτιμήσεων τόσο στο Εκτιμητικό Υποσύστημα Πληροφοριών Γης όσο και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. 'Ήδη έχει προγραμματιστεί εκπαίδευση όλου του νέου προσωπικού, στις λειτουργίες του Εκτιμητικού Τομέα.

· Διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και εξαγωγής εκτιμητικών παραμέτρων σε παγκύπρια βάση, ώστε να γίνει εφικτή η μαζική εκτίμηση ή και μεμονωμένα. 

· Προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών τόσο του Κλάδου Εκτιμήσεων όσο και σε συσχετισμό με τους άλλους κλάδους του Τμήματος.

· Παρακολούθηση της ποιότητας των πληροφοριών του Κλάδου Εκτιμήσεων και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων όπου χρειάζεται.

· Βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και προϊόντων του Εκτιμητικού Υποσυστήματος, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του κοινού

· Εξυπηρέτηση των πολιτών στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

· Εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του Κλάδου Εκτιμήσεων και των άλλων υπηρεσιών, Κυβερνητικών και μη, για την ανταλλαγή δεδομένων σε παγκύπρια βάση. 

· Προσπάθεια για εισαγωγή και χρήση γεωγραφικών συστημάτων στις καθημερινές εργασίες του Κλάδου. 

· Προσπάθεια εισαγωγής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Κλάδο, εισαγωγή ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και κατ' επέκταση διάθεση εκτιμητικών πληροφοριών.

· Προσπάθεια εισαγωγής και χρήσης ψηφιακών φωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων στις καθημερινές εργασίες του Κλάδου.

· Προσπάθεια εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών παλάμης σε συνδυασμό με το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων (GPS) στον Κλάδο για ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. ​

· Παραλαβή νέων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για αντικατάσταση παλαιότερων τους. 

· Ετοιμασία δεικτών απόδοσης ακινήτων σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα και τη Στατιστική Υπηρεσία.​