​Επίταξη

​​

Η επίταξη διέπεται από τον περί Επίταξης Ιδιοκτησίας Νόμο Αρ. 21/62, και αφορά κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας η αποζημίωση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου καλύπτει: 

· Την ενοικιαστική αξία του κτήματος που επιτάσσεται 

· Αποζημίωση για οχληρία, εάν υπάρχει 

· Ανεκμετάλευτα έξοδα (σπόροι, λιπάσματα, κ.λπ) 


Στο τέλος της λήξης της περιόδου της επίταξης, καταβάλλεται και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά θα υποστεί το κτήμα, εξαιρουμένης της φυσικής φθοράς. 

Σημείωση: Στο οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης που οφείλεται λόγω της επίταξης, προστίθεται και τόκος 4% από την ημέρα που κατέστη απαιτητό μέχρι την πληρωμή.

Έξοδα επαγγελματικής συμβουλής

Επειδή ο πολίτης δεν έχει άλλο πρόσφορο τρόπο να μάθει ποια είναι η ακριβοδίκαιη τιμή για το υπό απαλλοτρίωση κτήμα του, προτού καθορίσει τη θέση του έναντι οποιασδήποτε προσφοράς προερχόμενης από την Απαλλοτριούσα Αρχή, μπορεί να συμβουλευθεί εκτιμητή και τα έξοδα συνήθως βαρύνουν την απαλλοτριούσα Αρχή. 

Σε περίπτωση Παραπομπής δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το Δικαστήριο να αποφασίσει διαφορετικά.​

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Υπουργείο

Εσωτερικών στο τηλ. 22867649 ή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στο τηλ. 22804824