​Ευρύτεροι Στόχοι Κλάδου


 • Εξυπηρέτηση των πολιτών στο μέγιστο βαθμό. Παράλληλα, προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών, τόσο του Κλάδου Εκτιμήσεων όσο και σε συσχετισμό με τους άλλους Κλάδους του Τμήματος, για επιτάχυνση των διαδικασιών, και αποδοτικότερη προσφορά στο πολίτη.
 • Παρακολούθηση της ποιότητας των πληροφοριών του Κλάδου εκτιμήσεων και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων όπου χρειάζεται.
 • Συνέχισή της διαδικασίας συλλογής εκτιμητικών πληροφοριών παγκύπρια για τα τεμάχια που έχουν αναπτυχθεί και δεν έχει γίνει επανεκτίμηση τους. 
 • Περαιτέρω επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων του Κλάδου Εκτιμήσεων τόσο στο Εκτιμητικό Υποσύστημα Πληροφοριών Γης όσο και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και εξαγωγής εκτιμητικών παραμέτρων σε παγκύπρια βάση, ώστε να γίνει εφικτή η μαζική ή μεμονομένη εκτίμηση.
 • Βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και προϊόντων του Εκτιμητικού Υποσυστήματος, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του κοινού.
 • Εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του Κλάδου Εκτιμήσεων και των άλλων υπηρεσιών, Κυβερνητικών και μη, για την ανταλλαγή δεδομένων σε παγκύπρια βάση. 
 • Προσπάθεια για εισαγωγή και χρήση γεωγραφικών συστημάτων στις καθημερινές εργασίες, του Κλάδου.
 • Προσπάθεια εισαγωγής και χρήσης ψηφιακών φωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων στις καθημερινές εργασίες του Κλάδου, καθώς και παραμετροποίηση αναλόγων λογισμικών.
 • Εισαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Κλάδο σε παγκύπρια βάση, εισαγωγή ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και κατ' επέκταση διάθεση εκτιμητικών πληροφοριών.
 • Προσπάθεια εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών παλάμης σε συνδυασμό με το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων αναγκών (GPS) στον Κλάδο, για ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.​
 • Ετοιμασία δεικτών απόδοσης ακινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών και τη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.​