​​​Όραμα και Στόχοι


Όραμα του Κλάδου Εκτιμήσεων είναι η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση της γης, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνονται οι βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, όραμα μας είναι η εντατικοποίηση των διαδικασιών για εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο στον Κλάδο Εκτιμήσεων αλλά και γενικότερα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


  
ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΑΔΟΥ

​​