Συγκριτικές Πωλήσεις και Πωλητήρια Έγγραφα​


​​Με σκοπό την παγκύπρια καταχώρηση συγκριτικών πωλήσεων και πωλητηρίων εγγράφων στο Σ.Π.Γ., και απενεργοποίηση του παλαιότερου αρχικού συστήματος πωλήσεων "Dbase", έχουν ετοιμαστεί στο Σ.Π.Γ., διάφορες λειτουργίες για καταχώρηση, έρευνα και εκτύπωση εκθέσεων για πωλήσεις και πωλητήρια έγγραφα, που αφορούν αποκλειστικά περιοχές οι οποίες είναι "on-line" καθώς και περιοχές που δεν εμπίπτουν σε αυτό στο παρόν στάδιο.

Όσον αφορά τις περιοχές "on-line", οι πωλήσεις καταχωρούνται αυτόματα σε παγκύπρια βάση, κατά την αποδοχή της δήλωσης μεταβίβασης στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, και μετά απο την καταχώρηση της αξίας στο Ν81/70.

Όσον αφορά τις περιοχές εκτός του Σ.Π.Γ., έχουν εφαρμοστεί νέα προγράμματα, τα οποία δίδουν την ευκαιρία στους εκτιμητές του Τμήματος, αλλά και τους δικαιούχους στον Ιδιωτικό Τομέα, να έχουν πρόσβαση σε "on-line" στοιχεία, παρόλο που οι περιοχές αυτές δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο Σ.Π.Γ. Τα νέα αυτά προγράμματα τέθηκαν σε παγκύπρια δοκιμαστική εφαρμογή από τις 9.12.2002 και σε πλήρη εφαρμογή από την 1.1.2003, αντικαθιστώντας το αρχικό σύστημα πωλήσεων "Dbase" στο κάθε Eπαρχιακό Γραφείο. Στα νέα προγράμματα έχει προηγηθεί διαδικασία μετατροπής δεδομένων, και εισαχθήκανε όλα τα δεδομένα που υπήρχαν στο αρχικό σύστημα πωλήσεων "Dbase", μέχρι και την χρονολογία 1994. 

Με την έναρξη του νέου συστήματος Πωλήσεων και Πωλητήρια Έγγραφα (ΠΩΕ) για περιοχές εκτός του Σ.Π.Γ., η καταχώρηση σε έντυπα στον Κλάδο έχει πλήρως σταματήσει. Οι πωλήσεις της κάθε μέρας, καταχωρούνται την ίδια στιγμή που δέχονται από τον κλάδο εκτιμήσεων στο Ν81/70, όπως ακριβώς γίνεται και με τις πωλήσεις εντός του Σ.Π.Γ. Επίσης τα ΠΩΕ, αφού παραληφθούν από τον Κτηματολογικό τομέα καταχωρούνται αυθημερόν στο νέο σύστημα.

Όλοι οι εκτιμητές μπορούν να προβαίνουν σε έρευνες και να εκτυπώνουν εκθέσεις – "reports", σε παγκύπρια κλίμακα. Παράλληλα, οι δικαιούχοι, εγγεγραμένοι ιδιώτες εκτιμητές στο Ε.Τ.Ε.Κ., μπορούν να προμηθεύονται όλα τα συγκριτικά, έναντι καταβολής δικαιώματων, είτε σε ψηφιακό δίσκο.​​

Απώτερος σκοπός του Κλάδου Εκτιμήσεων είναι η δημιουργία ενός πλήρους μηχανογραφημένου συστήματος ιστορικών πωλήσεων σε παγκύπρια βάση απο την 1.1.1970. Έχει ήδη αποφασιστεί όπως ξεκινήσει η καταγραφή όλων των ιστορικών πωλήσεων απο την ημέρα εφαρμογής του Ν81/70. Το ιστορικό αυτό θα βοηθήσει στην δημιουργία αναλύσεων πωλήσεων και καθώς διαφόρων ερευνών που ζητούνται απο το Τμήμα.