​Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες

Ο Κλάδος Εκτιμήσεων βρίσκεται σε στενή και συστηματική συνεργασία με όλους τους οργανισμούς και υπηρεσίες (δημόσιου, ημικρατικού και ιδιωτικού τομέα) που έχουν άμεση σχέση, αφενός μεν με τη διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης ιδιοκτησίας (όπως π.χ. Δήμους, Κοινότητες, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Αναδασμού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, κ.λ.π.) αφ΄ ετέρου δε με την έρευνα για ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και διαδικασιών που αφορούν τον Κλάδο Εκτιμήσεων, στη Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως είναι το ΕΤΕΚ, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου, το I.A.A.O (International Association of Assessing Officers), το F.I.G. (Federation Internationale des Geometres) κ.ά.​

Σκοπός του Κλάδου είναι η ανταλλαγή και διάχειση πληροφορίας που αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία και τις Εκτιμήσεις ειδικότερα, καθώς και τεχνογνωσίας σε διάφορα επίπεδα.

Το προσωπικό του Κλάδου Εκτιμήσεων παρακάθεται επίσης σε διάφορες συνεδρίες Ειδικών ή Μονίμων Επιτροπών ή Υπετροπών. Οι εκτιμητές του Κλάδου παρακάθηνται στις συνεδρίες των Επαρχιακών Επιτροπών Ενοικίου, προεδρεύουν διάφορες επιτροπές εκτιμήσεως, π.χ. αναφορικά με τον Αναδασμό σε διάφορες περιοχές, και άλλες παρόμοιες επιτροπές.