​​Σχετικές Νομοθεσίες Κλάδου​​​​


Οι σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τον Κλάδο Εκτιμήσεων είναι:

  • Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμος Αρ. 15/62
  • Ο περί της Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμος Αρ. 21/62
  • Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος Αρ. 1
  • 0/92
  • ​Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος Κεφ. 224, Άρθρα 66 – 74

Αντίγραφα των πιο πάνω, μπορείτε να βρείτε εδώ.