​Τομείς Δραστηριοποίησης


· Απαλλοτριώσεων

· Επιτάξεων

· Εξακρίβωσης Ιδιοκτησίας για Απαλλοτριώσεις

· Τμηματικών πιστώσεων & πληρωμών 

· Εγγραφής κατόπιν απαλλοτριώσεων

· Ειδικών και Άλλων Εκτιμήσεων

· Συλλογής Εκτιμητικών Πληροφοριών και Γενικής Εκτίμησης

· Μισθώσεων

· Ενοικίων / Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων & Εθνικής Φρουράς

· Εκτιμήσεων για το Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών

· Εκτιμήσεων για σκοπούς μεταβίβασης Ν81/70

· Στατιστικών Αναλύσεων και Ερευνών Αγοράς για καθορισμό παραμέτρων τιμών

· Εκπαίδευσης Προσωπικού

· Μηχανογράφησης και Εκτιμητικού Υποσυστήματος Σ.Π.Γ.

· Εξαγωγής Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας

· Συνδρομητικής Υπηρεσίας για πωλήσεις δεδομένων συγκριτικών ακινήτων σε Ιδιώτες Εκτιμητές