​​​​Υπηρεσίες Τομέων Δραστηριότητας

​​​

· Τομέας Απαλλοτριώσεων: προωθείται η διαδικασία απαλλοτριώσεων για όλα τα έργα ανάπτυξης, με βάση το αρθ. 23 του Συντάγματος και το Νόμο περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Αρ. 15/62. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει την ετοιμασία πινάκων ιδιοκτησίας, την σύνταξη κειμένων γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης, την εκτίμηση, την ετοιμασία αιτιολογημένων εκθέσεων, τον χειρισμό των υποθέσεων στα Δικαστήρια για καθορισμό των τελικών ποσών της αποζημίωσης, τις πληρωμές, και την εγγραφή των ακινήτων.

· Τομέας Ειδικών και Άλλων Εκτιμήσεων: Γίνονται εκτιμήσεις για διαφόρους άλλους σκοπούς πέραν των απαλλοτριώσεων π.χ. διατηρητέες οικοδομές, ενοικιαστικές αξίες, αγοραίες αξίες, πολεοδομικοί περιορισμοί, μεταφορά συντελεστών δόμησης, μισθώσεις, εκτιμήσεις προσφυγών στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, επιτάξεις, εκτιμήσεις για σκοπούς του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, εκτιμήσεις για ενοίκια Εθνικής Φρουράς, εκτιμήσεις για τον Ν81/70 κ.α.

· Τομέας Συλλογής Εκτιμητικών Πληροφοριών και Γενικής Εκτίμησης: Γίνεται η συλλογή και καταχώρηση πληροφοριών ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς Γενικής Εκτίμησης. Παράλληλα, γίνεται ο εκσυγχρονισμός της Γενικής Εκτίμησης σε νέα κτήματα αλλά και ήδη εκτιμηθέντα, για να υπάρχει πάντα μια εκσυγχρονισμένη κατάσταση τιμών 1.1.80, που να αποτελεί μια δίκαιη βάση φορολογίας.​

· Τομέας Μηχανογράφησης και Ομάδα Εκτιμητικού Υποσυστήματος Σ.Π.Γ.: Η εκτιμητική ομάδα του Σ.Π.Γ. ασχολείται με την υποστήριξη των χρηστών στο Σύστημα Πληροφοριών Γης. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των διαφόρων λειτουργιών και προγραμμάτων που αφορούν τον Κλάδο εκτιμήσεων παγκύπρια, καθώς και για τη συνεχή αναβάθμιση τους, αξιολογώντας νέες ανάγκες και τεχνολογίες Η ομάδα ασχολείται επίσης με την αναβάθμιση και επανασχεδιασμό των διαδικασιών που τηρούνται στον Κλάδο με άμεσο στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του, για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράλληλα, η ομάδα αναλύσεων, ασχολείται με αναλύσεις και έρευνες αγοράς, για καθορισμό παραμέτρων και τιμών ακίνητης ιδιοκτησίας.​