​​Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης


Ο Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης ασχολείται με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με στόχο:​


  • Την απόκτηση τεχνογνωσίας και ανάπτυξη τεχνολογιών
  • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών
  • Τη δημιουργία νέων αγορών (χρήστες υπηρεσιών) και την επέκταση των τομέων εφαρμογών
  • Την συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες που αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές και προηγμένα συστήματα και εργαλεία πληροφορικής.

​​​Ο Τομέας αξιοποιεί την εμπειρία του Κλάδου Υποστήριξης και Διαχείρισης Σ.Π.Γ., η οποία συνδέεται με τις λειτουργικές δραστηριότητες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καταγράφοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών, όπως επίσης και τα υπάρχοντα κενά προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Τομέας αποτελεί ένα δυναμικό μηχανισμό ανάπτυξης και προσαρμογής στη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη με την αφομοίωση τεχνολογικής γνώσης που είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό και τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών, πρότυπων προϊόντων και σύγχρονων υπηρεσιών πληροφορικής, οι οποίες αναφέρονται στους βασικούς τομείς και Κλάδους της λειτουργικής δραστηριότητας του Τμήματος.  Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία κινούνται με επιταχυνόμενους ρυθμούς.  Αυτό, επιβάλλει ραγδαίες εξελίξεις στο Τμήμα,  καθώς και στους τομείς ενασχόλησης του προσωπικού.  Αναγκαστικά, για να είμαστε έτοιμοι ως Τμήμα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας, θα χρειάζεται πλέον ένας μεγαλύτερος αριθμός επιστημόνων λειτουργών του Τμήματος, να παρακολουθεί από κοντά αυτές τις δραστικές αλλαγές και να προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές, ούτως ώστε το Τμήμα να εξακολουθήσει να είναι πάντα πρωτοπόρο σε αυτό τον τομέα.

Ο Τομέας δίδει ιδιαίτερη σημασία στη σωστή και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως νέες διαδικτυακές εφαρμογές. Παράλληλα, ο Τομέας έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Πληροφοριών Γης, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής.  Συμμετέχει στην ετοιμασία των αναγκαίων προδιαγραφών και προσφορών και είναι σε συνεχή επαφή, τόσο με τον Τομέα Υποστήριξης του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όσο και με τον Τομέα Υποστήριξης Εφαρμογών για καθορισμό των νέων αναγκών υλοποίησης του οράματος και αποστολής του Κλάδου.  Παράλληλα, ενεργοποιεί πάλι σε συνεργασία με τον Τομέα Υποστήριξης Εφαρμογών, προτάσεις για επανασχεδιασμό των διαδικασιών στο Τμήμα.

Ο καθοριστικός ρόλος του Τομέα έγκειται στην ικανότητα του να δημιουργεί συνεχώς νέες καινοτόμες ανάγκες και να προβαίνει σε δραστικές πρωτοβουλίες με στόχο το μέλλον του Τμήματος, οι οποίες θα το οδηγήσουν μακριά από χρονοβόρες γραφειοκρατικές και χειρόγραφες διαδικασίες.  Παράλληλα, σημαντική θα είναι η συμβολή των λειτουργών σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που ήδη συμμετέχουμε ως Τμήμα και στόχο έχουν την διαλειτουργικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενοποίησης των διαδικασιών των Κτηματολογίων, με κατάληξη, την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του Ευρωπαίου πολίτη.

 Όλα τα πιο πάνω, γίνονται με γνώμονα την επέκταση του υφιστάμενου Σ.Π.Γ. σε ένα Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Γης.