Τομέας Λειτουργικής Υποστήριξης και Εξοπλισμών


Ο Υπεύθυνος του Τομέα έχει την ευθύνη και προΐσταται των αρμοδιοτήτων, που αφορούν την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη στο Τμήμα καθώς και την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματική διαχείριση του τεχνικού εξοπλισμού. 

 Ο Τομέας υποδιαιρείται σε αρμοδιότητες πρωτοβάθμιας υποστήριξης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία ξεκινά, κάτω από την επίβλεψη του Κεντρικού Γραφείου Υποστήριξης και Βοηθείας "Help Desk" στο Κέντρο Πληροφοριών Γης, τόσο στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, όσο και σε όλα τα κτίρια του Τμήματος.  Λειτουργοί από το κάθε κτίριο, έχουν ήδη καθορισθεί ως οι Υπεύθυνοι της Τεχνικής Υποστήριξης, με συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

 Το Κεντρικό Γραφείο Βοηθείας "Help Desk", παρέχει καθημερινά τηλεφωνική υποστήριξη στους χρήστες του Σ.Π.Γ καθώς επίσης και τεχνική υποστήριξη σε παγκύπρια βάση, προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες μετακίνησης εξοπλισμού, υποβάλλει εκθέσεις αχρήστευσης παλαιού εξοπλισμού, συμμετέχει σε διαδικασίες μετακόμισης σε νέα κτίρια σχεδιάζοντας δίκτυα και συμμετέχοντας σε συσκέψεις, προβαίνει σε συνεχή καταγραφή των εξοπλισμών και δημιουργεί, μεριμνά για την σωστή συντήρηση του εξοπλισμού, προβαίνει σε αγορές αναλώσιμων προϊόντων και συντηρεί ρόλους χρηστών.  Παράλληλα, παρέχει τεχνική υποστήριξη σε προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας "workstations", υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών υπολογιστών και άλλων παρεμφερών προϊόντων, προβαίνει σε περιοδική συντήρηση άλλων εξοπλισμών και προΐσταται της καταγραφής νέων αναγκών, για εξοπλισμό, στους προϋπολογισμούς.

 Την τεχνική υποστήριξη επιλαμβάνεται κατόπιν η Δευτεροβάθμια Υποστήριξη στο Κέντρο Πληροφοριών Γης, από Λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής σε συνεργασία με Λειτουργούς του Τμήματος Κτηματολογίου, οι οποίοι ταυτόχρονα με τις αρμοδιότητες τους, έχουν την ευθύνη, τόσο για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων και υποσυστημάτων, όσο και τη λειτουργία και παρακολούθηση των εφεδρικών συστημάτων "back-up". 

 Την περαιτέρω υποστήριξη σε περίπτωση μη εξεύρεσης ικανοποιητικών λύσεων, επιλαμβάνεται η Τριτοβάθμια Υποστήριξη, όπου το Τμήμα υποστηρίζεται από εξωτερική παροχή υπηρεσιών από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.