​Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ο Κλάδος, μέσα από μια στενή συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, υποστηρίζεται σε τεχνικό επίπεδο από ομάδα του Τ.Υ.Π., η οποία εδρεύει στο Τμήμα.  Στόχος είναι η συνέχιση αυτής της προσπάθειας, η ενδυνάμωση της συνεργασίας μέσω περαιτέρω συσπείρωσης, τόσο των διαδικασιών, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τεχνογνωσίας.  Επιπρόσθετος στόχος είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης και δυναμικής ομάδας, με την ταυτόχρονη συμμετοχή και των δύο Τμημάτων, ένεκα και των πολλών προκλήσεων, που δημιουργούνται από την προγραμματιζόμενη αναβάθμιση.

Το 1995, στα πλαίσια της έναρξης του έργου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του Σ.Π.Γ. έγινε και η αναγκαία στελέχωση των ομάδων εργασίας της αναθέτουσας αρχής από προσωπικό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.). Από πλευράς του Τ.Υ.Π., στις πιο πάνω ομάδες εργασίας, είχαν τοποθετηθεί στο Τμήμα, ένας Λειτουργός Πληροφορικής Α΄ και δύο Λειτουργοί Πληροφορικής Β΄. 

Το 1996, μετά από διεθνή διαγωνισμό, ανέλαβε καθήκοντα «Διευθυντή Έργου» για την αναθέτουσα αρχή, Άγγλος εμπειρογνώμονας.  Το 1999, με την λήξη της σύμβασης του εμπειρογνώμονα,  καθήκοντα «Διευθυντή Έργου» ανέλαβε ο Λειτουργός Πληροφορικής Α', ο οποίος ήταν τοποθετημένος στο έργο.   Το 1999, το Σ.Π.Γ., λειτούργησε πιλοτικά με την τεχνική υποστήριξη της ανάδοχου εταιρείας.  Το 2000, η ανάδοχος εταιρεία, μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής, ανέθεσε την τεχνική υποστήριξη του Σ.Π.Γ. στην τοπική αντιπρόσωπο εταιρεία της. Το 2004, η Τεχνική Υποστήριξη ανατέθηκε στο προσωπικό του Τ.Υ.Π., το οποίο είναι τοποθετημένο στο Τμήμα και συγκεκριμένα στον Κλάδο Διαχείρισης και Υποστήριξης Σ.Π.Γ.  Το 2010, στο  πλαίσιο της αποκέντρωσης του λειτουργιών του Τ.Υ.Π. στα διάφορα Υπουργεία (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 66.041, ημερ. 12/09/2007), δημιουργήθηκε και η Μονάδα Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών.  Στο πλαίσιο αυτό, από πλευράς του Τ.Υ.Π., η ομάδα του προσωπικού του, το οποίο είναι τοποθετημένο στον Κλάδο Διαχείρισης και Υποστήριξης Σ.Π.Γ., ονομάστηκε "Ομάδα Πληροφορικής του Κτηματολογίου".

O Υπεύθυνος του Κλάδου, λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Τ.Υ.Π. και των αναγκών, όλων των ευρύτερων Κλάδων του Τμήματος αλλά και άλλων εξωτερικών Τμημάτων και Υπηρεσιών και καθορίζεται ως ο Γενικός Συντονιστής σε θέματα πληροφορικής, ενόψει της αποκέντρωσης των υπηρεσιών πληροφορικής στα Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Τ.Υ.Π., έχει επίσης τη δική του εσωτερική δομή. Στον τομέα, ο οποίος έχει αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιας Υποστήριξης, υπάρχουν οι ανάλογοι λειτουργοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις βάσεις δεδομένων, αυτοί που υποστηρίζουν τις υφιστάμενες εφαρμογές, αυτοί που ασχολούνται με νέα διαδικτυακά προϊόντα και αυτοί που θα μεριμνήσουν και θα αναλάβουν το μεγάλο μέρος της αναβάθμισης του Συστήματος Πληροφοριών Γης σε συνεργασία με τον Κλάδο Διαχείρισης και Υποστήριξης του Σ.Π.Γ.

​​​