​​Τομέας Υποστήριξης Εφαρμογών Τμήματος​


Ο Τομέας Υποστήριξης Εφαρμογών Τμήματος, έχει ως στόχο την καθημερινή και απρόσκοπτη λειτουργική υποστήριξη των χρηστών του Σ.Π.Γ., οι οποίοι μέσα από τις διάφορες δικαιοπραξίες, προβαίνουν σε εκτενή χρήση των υποσυστημάτων του Σ.Π.Γ.  Ο Τομέας λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των Κλάδων του Τμήματος και του Τομέα Υποστήριξης του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.  Παράλληλα, συμμετέχει από «εργασιακής-επιχειρησιακής – "business"» δομής, στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων, συμμορφώνει και πειθαρχεί τα δεδομένα, οργανώνει και επιβλέπει την ορθότητα τους και υποστηρίζει τους διαχειριστές των δεδομένων για όλες τους τις καθημερινές ανάγκες.  Οι λειτουργοί επίσης, ασκούν τα καθήκοντα του αναλυτή και καταγραφέα απαιτήσεων πριν από την δημιουργία νέων προγραμμάτων και παράλληλα, ελέγχουν και αποδέχονται τις λύσεις που αναπτύσσονται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ή από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.  Οι λειτουργοί του Τομέα έχουν την ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού σε παγκύπρια βάση.

 Ο Υπεύθυνος του Κλάδου, είναι ο άμεσα υπεύθυνος για ταξινόμηση των αναγκών και καθορισμό προτεραιοτήτων.  Ο Τομέας χωρίζεται σε 5 υποτομείς με συγκεκριμένα καθήκοντα.  Παράλληλα, οι υπεύθυνοι των υποτομέων βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον Υπεύθυνο του Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης για συνεχή ανασχεδιασμό των διαδικασιών και καταγραφή όλων των νέων αναγκών, που προκύπτουν και υλοποίηση των στόχων του Τμήματος, με γνώμονα τη μελλοντική εξέλιξη στην Τεχνολογία.


  
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ)
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΟΣ)
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ)
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - e-applications

​​