​​​Υποτομέας Γεωγραφικών και Χωρικών Εφαρμογών (Γεωγραφικός)


Ασχολείται με την υποστήριξη όλων των διαδικασιών, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Κλάδων Χωρομετρίας, Χαρτογραφίας και Γεωδαισίας.

Ο υποτομέας ασχολείται με την καθημερινή υποστήριξη των χρηστών στο Σύστημα Πληροφοριών Γης και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των χρηστών παραγωγής "GIS" οι οποίοι εργάζονται, τόσο εντός του Τμήματος, όσο και στο πεδίο και του Τομέα Υποστήριξης Τ.Υ.Π.

Στον υποτομέα λειτουργούν όλα τα λογισμικά που έχουν σχέση με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ιδιαίτερα αυτά, που έχουν άμεση σχέση με την κτηματική χωρομετρία και χαρτογραφία καθώς και όλες τις διαδικασίες της επαναχωρομέτρησης που εμπίπτουν στα πιο πάνω.  Ο υποτομέας έχει την άμεση ευθύνη για την δημιουργία εφαρμογών σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, αλλά παράλληλα, παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία στους υπόλοιπους Κλάδους του Τμήματος, καθώς και άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες, οι οποίοι καλούνται να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές.  Επίσης έχει αναλάβει τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες που εφαρμόζει, σωστή διάταξη και επίβλεψη του έργου εισαγωγής δεδομένων και ομαλή διεξαγωγή όλων των χωρομετρικών ρουτινών στο Σ.Π.Γ και στα επιμέρους γεωγραφικά υποσυστήματα.

Γίνεται παράλληλα, υποστήριξη καθώς και σωστή διάταξη όλων των δεδομένων, που εμπίπτουν στα χωρικά δεδομένα (όλα τα επίπεδα γεωπληροφοριών, αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες, δορυφορικές εικόνες, τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους, γεωδαιτικά δίκτυα κ.α.) και υποστηρίζονται άμεσα και έγκυρα οι διαχειριστές τέτοιων δεδομένων.  Στόχος είναι η ενοποίηση και σωστή ταξινόμηση όλων των διαδικασιών που αφορούν χωρικά δεδομένα, έτσι ώστε στο μέλλον να λειτουργούν όλα κάτω από μια πλατφόρμα τεχνικής διαχείρισης, μέσω της προγραμματιζόμενης αναβάθμισης στο Σ.Π.Γ., στην οποία ο υποτομέας θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.

​​​