Υποτομέας Εκτιμητικών και Οικονομικών Εφαρμογών (Εκτιμητικός)


Ασχολείται με την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Κλάδων Εκτιμήσεων και Διαχειρίσεων Κρατικής Γης. 

 Ο υποτομέας ασχολείται με την υποστήριξη των χρηστών στο Σύστημα Πληροφοριών Γης. Παράλληλα, έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των διαφόρων λειτουργιών και προγραμμάτων, που αφορούν τον Κλάδο εκτιμήσεων παγκύπρια, καθώς και για τη συνεχή αναβάθμιση τους, αξιολογώντας νέες ανάγκες και τεχνολογίες στους τομείς των απαλλοτριώσεων, επιτάξεων, γενικής εκτίμησης και επανεκτίμησης, ειδικών εκτιμήσεων κ.α. Παράλληλα, η ομάδα αναλύσεων, ασχολείται με αναλύσεις και έρευνες αγοράς, για καθορισμό παραμέτρων και τιμών ακίνητης ιδιοκτησίας και υποστηρίζει τεχνικά το έργο συλλογής δεδομένων για σκοπούς επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας.  Η ομάδα αυτή διατάσσει επίσης δικές της "ad-hoc" εφαρμογές χρησιμοποιώντας γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών γης.

Ο υποτομέας ασχολείται παράλληλα με τη φορολογία ακινήτων όπου εξάγονται οι αναγκαίες πληροφορίες σε όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα κοινοτικά συμβούλια, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων κ.α. για σκοπούς φορολογίας.

Οι διεργασίες που αφορούν τον Κλάδο Διαχειρίσεων Κρατικών Γαιών αφορούν υποστήριξη στην απρόσκοπτη λειτουργία του νέου προγράμματος παρακολούθησης μισθώσεων και αδειών χρήσης γης, ως επίσης και μελετών για συνεχή αναβάθμιση και πλήρη μηχανογράφηση των αρχείων και διαδικασιών του Κλάδου (διαδικασία έναρξης των αιτήσεων/απόψεις από άλλα τμήματα κ.α.)

​​​