​​​​​​​​​​​​​​​Κλάδος Διαχείρισης και Υποστήριξης Συστήματος Πληροφοριών Γης


Αποστολή του Κλάδου είναι η βέλτιστη διαχείριση και υποστήριξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Η στρατηγική αυτή, συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών με στόχο την καλή διακυβέρνηση "good governance" και ικανοποίηση των κριτηρίων και οραμάτων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση "e-government".

 

Ο Κλάδος Διαχείρισης και Υποστήριξης Συστήματος Πληροφοριών Γης​,​ έχει την ευθύνη για:​​

 • τις εφαρμογές, δηλαδή, τόσο των αυτοματοποιημένων συστημάτων, όσο και των χειροκίνητων διαδικασιών που επεξεργάζονται την πληροφορία,
 • τις πληροφορίες με την έννοια των δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή εισέρχονται και εξέρχονται από τα πληροφοριακά συστήματα,
 • την υποδομή, δηλαδή τα συστήματα, τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την χρήση εφαρμογών,
 • το προσωπικό που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα, 
 • τη λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Βοηθείας και Λειτουργικής Υποστήριξης, τόσο των Κεντρικών Γραφείων, όσο και των Επαρχιακών  Κτηματολογικών Γραφείων,
 • τη διαχείριση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Τμήματος,
 • τη διαχείριση και συντήρηση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ),
 • τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών του Τμήματος,
 • την περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση, έλεγχο του Σ.Π.Γ. και ανάπτυξη νέων στρατηγικών επιλογών,
 • τον σχεδιασμό νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικής αρχιτεκτονικής
 • την αξιολόγηση επενδύσεων σε πληροφοριακές υποδομές,
 • την διερεύνηση και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάθεσης λειτουργιών σε τρίτους "outsourcing",
 • την υλοποίηση νέων διαδικτυακών εφαρμογών και περαιτέρω αναβάθμισης του Σ.Π.Γ.,
 • τη φύλαξη των δεδομένων του Σ.Π.Γ και την ανάκτηση τους σε περίπτωση καταστροφής,
 • της εναρμόνισης των μηχανισμών, τη συλλογή, μετατροπή, μεταφορά, τιμολόγηση, διάθεση, ανταλλαγή και χρήση δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των χρηστών του Σ.Π.Γ και του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Γης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κλάδους του Τμήματος,
 • την υλοποίηση της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας DLS PORTAL
 •  την αναβάθμιση του Σ.Π.Γ., την υλοποίηση του έργου της Ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων στο Τμήμα, καθώς και του Στρατηγικού Σχεδίου για ανάπτυξη και επέκτασή του.  (Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά νέα ολοκληρωμένη στρατηγική πληροφορικής για το Τμήμα "DLS IT Strategy").
 • τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων και την εξασφάλιση της ορθότητας και ακεραιότητάς τους,
 • τον καθορισμό προτύπων και προδιαγραφών φύλαξης και παραχώρησης δεδομένων,
 • την ανάπτυξη του εφεδρικού συστήματος διεκπεραίωσης των Δικαιοπραξιών, σε περιπτώσεις βλάβης του Συστήματος


Υπεύθυνη Κλάδου: κα. Άντρη Χατζημάρκου

: Αλασίας 17, Κτίριο Κυπριανού, 1075, Λευκωσία
: 22608048
: 22767001
: ahadjimarkou@dls.moi.gov.cy​​

  
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
​​