​Αποστολή Κλάδου​


Αποστολή του Κλάδου Χαρτογραφίας είναι η ετοιμασία, ο εκσυγχρονισμός, η εκτύπωση και διάθεση χαρτών, τόσο τοπογραφικών όσο και θεματικών, καθώς και κτηματικών σχεδίων. Ο Κλάδος ετοιμάζει και παρέχει γεωπληροφορίες, χάρτες και σχέδια σε ψηφιακή και χειροκίνητη μορφή. Ενεργεί ως η επίσημη Χαρτογραφική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει την ευθύνη συμβουλευτικού ρόλου και παροχής υπηρεσιών σε θέματα χαρτογραφίας, σχεδίασης, γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).​