​Ειδικά Θέματα και Δραστηριότητες

Επαναχωρομέτρηση

Οι εργασίες επαναχωρομέτρησης συνεχίζονται με πολύ αργό ρυθμό λόγω των προτεραιοτήτων που τέθηκαν σε σχέση με τα μέτρα που επέβαλε η Τρόικα. Ο Κλάδος Χαρτογραφίας υποστηρίζει σε συνεχή βάση το πρόγραμμα επαναχωρομέτρησης με τη ψηφιοποίηση και επεξεργασία δεδομένων όπου κρίνεται αναγκαία.


 Γεωγραφικό Σύστημα και Σύστημα Πληροφοριών Γης​

Οι εργασίες μηχανογράφησης του Κλάδου Χαρτογραφίας εστιάστηκαν στον έλεγχο,  την παρακολούθηση και την υποστήριξη της λειτουργίας του γεωγραφικού μέρους του Σ.Π.Γ., όπως επίσης στην επεξεργασία, την μετατροπή και την ενημέρωση δεδομένων, όπως κτηματικά σχέδια, πολεοδομικές ζώνες, ζώνες ειδικής προστασίας και άξονες οδικού δικτύου.

Ο Κλάδος συμμετείχε επίσης ενεργά στις διαδικασίες ανάπτυξης του νέου Συστήματος Πληροφοριών Γης, την ανάπτυξη υποδομής χωρικών και άλλων δεδομένων στην Κύπρο και τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος. ​

Ο υπεύθυνος του Κλάδου συμμετείχε στις Επιτροπές στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του έργου που αφορά τις διαδικασίες ανάπτυξης του DLS Portal, του συστήματος GIS του Δήμου Στροβόλου και άλλων συναφών εργασιών για το ΣΠΓ.