​Όραμα


Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, οι αυξανόμενες πιέσεις πάνω στη γη λόγω αναπτυξιακών έργων, η συνεργασία του Τμήματος με Οργανισμούς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την γη στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο, έχουν διαφοροποιήσει ριζικά τη μορφή και το επίπεδο των στοιχείων και πληροφοριών που ζητούνται από το Τμήμα. 

Σαν αποτέλεσμα των διεργασιών που έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς αναβαθμίζονται, ο Κλάδος έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται κτηματικά και χαρτογραφικά δεδομένα, τόσο σε συμβατική, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Όραμα του Κλάδου είναι η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών του και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει, τόσο για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όσο και για τις ανάγκες άλλων Τμημάτων, Υπηρεσιών και των πολιτών γενικότερα. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή γεωπληροφοριών μεταξύ των χρηστών γεωγραφικών συστημάτων, σε ένα ενιαίο και ομοιόμορφο εργασιακό περιβάλλον. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτύχει μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης και με την χρήση γεωγραφικών εφαρμογών στο διαδίκτυο.