​Τομέας Ψηφιοποίησης και Επεξεργασίας Γεωγραφικών Δεδομένων


Ο Τομέας ασχολείται κυρίως με τη συλλογή και την επεξεργασία ψηφιακών γεωγραφικών στοιχείων από κτηματικά σχέδια, τοπογραφικούς χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες και άλλες πηγές. Ο Τομέας έχει την ευθύνη της παροχής ψηφιακών δεδομένων σε όλους τους Κλάδους και Τομείς του Τμήματος για διάφορες ανάγκες (π.χ. τον Κλάδο Χωρομετρίας/Πρόγραμμα Επαναχωρομέτρησης, τον Κλάδο Εκτιμήσεων, τον Κλάδο Διαχείρισης Κρατικών Γαιών κ.α.), όπως επίσης και σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες για διάφορες ανάγκες.

Ο Τομέας ασχολείται επίσης με την επεξεργασία και ενημέρωση των δεδομένων που αποστέλλονται στη Γεωγραφική (DCDB) και την Τοπογραφική (TDB) Βάση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), με χρήση συστημάτων GIS και CAD.​​

Ο Τομέας είναι επίσης υπεύθυνος για την ετοιμασία προδιαγραφών ψηφιοποίησης και συνεργάζεται με εταιρείες στις οποίες ανατίθεται μέρος των εργασιών ψηφιοποίησης. Ο Τομέας παραλαμβάνει, ελέγχει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα που ετοιμάζονται.