​​​​​Κλάδος Χαρτογραφίας


Ο Κλάδος Χαρτογραφίας έχει οργανωθεί με τρόπο που να ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες, μέσα στα πλαίσια της κύριας αποστολής του ως η επίσημη Xαρτογραφική Υπηρεσία του Κράτους. 

Ο Κλάδος έχει την ευθύνη της ετοιμασίας, του εκσυγχρονισμού, της εκτύπωσης και διάθεσης τοπογραφικών, θεματικών, καθώς επίσης και κτηματικών χαρτών. Κύρια πηγή πληροφοριών για την σύνθεση χαρτών είναι οι επίγειες μετρήσεις, οι αεροφωτογραφίες, οι δορυφορικές εικόνες, τα κτηματικά σχέδια και δεδομένα από άλλες πηγές όπως στατιστικά στοιχεία και στοιχεία υποδομής υπηρεσιών. 

Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, οι αυξανόμενες πιέσεις πάνω στη γη λόγω αναπτυξιακών έργων, η συνεργασία του Τμήματος με οργανισμούς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την γη στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο, έχουν διαφοροποιήσει ριζικά τη μορφή και το επίπεδο των στοιχείων και πληροφοριών που ζητούνται από το Τμήμα. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη ανάγκη παροχής γεωγραφικών πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή.

Αυτές οι νέες απαιτήσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων εργασίας και την εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού, εμπεριέχουν ως απαραίτητα στοιχεία υψηλά επίπεδα ακρίβειας των διαθέσιμων πληροφοριών, καθώς επίσης και τη συμβατότητα εξοπλισμού και λογισμικού, έτσι που οι προσβάσεις για την απόκτηση, διακίνηση και ανταλλαγή πληροφοριών να λειτουργούν χωρίς δυσκολίες και περιορισμούς. 

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω μεθόδων και διεργασιών που αναπτύσσονται και συνεχώς βελτιώνονται, έχει επιτευχθεί η μετατροπή των συμβατικών χαρτογραφικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά και μηχανογραφημένα αρχεία και ψηφιακές βάσεις δεδομένων.Υπεύθυνος Κλάδου Χαρτογραφίας: κ. Μάριος Θεμιστοκλέους

Αγίου Νικολάου 41-49 NEMELI COURT, Block A, 
              1ος όροφος, 2408, Έγκωμη

: 22408733
: 22769694
: cartogr@dls.moi.gov.cy


  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΟΡΑΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
​​