​​​​Αποστολή Κλάδου


Ο Κλάδος Χωρομετρίας στα πλαίσια της αποστολής του έχει να επιτελέσει το ακόλουθο σημαντικό έργο:

  • Διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων του κοινού, δημόσιων και άλλων οργανισμών, που αφορούν υπόδειξη ή αναθεώρηση συνόρων της ακίνητης ιδιοκτησίας.
  • ​Συνεργασία με τους Ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες και έλεγχος των χωρομετρικών εργασιών που διεκπεραιώνουν, οι οποίες τους ανατίθενται με σύμβαση από τους πολίτες ή άλλα Κυβερνητικά Τμήματα και Οργανισμούς
  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και συμπλήρωση του Συστήματος Πληροφοριών Γης.