Εκπαίδευση​​


​Ο Κλάδος Χωρομετρίας ρυθμίζει τα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού του, διοργανώνοντας εκπαιδεύσεις για την αρτιότερη επιμόρφωση και ενημέρωση του προσωπικού του στην διεκπεραίωση υποθέσεων. Προς το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει την ετοιμασία εκπαιδευτικών σημειώσεων και την εκπαίδευση των χωρομετρών στη χρήση νέων συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. δέκτες GNSS, Real Time GPS) καθώς επίσης χωρομετρικών λογισμικών και προγραμμάτων του γεωγραφικού μέρους του Σ.Π.Γ. όπως ArcInfo, ArcGIS και την ένταξη/χρήση τόσο των συστημάτων αυτών, όσο και των λογισμικών, στις καθημερινές εργασίες του κλάδου.