​Εξυπηρέτηση του Πολίτη - Παροχή Πληροφοριών​


Για την εξυπηρέτηση ή και την παροχή πληροφοριών, που ως επί το πλείστον αφορούν υποθέσεις, που πρόκειται να υποβληθούν ή βρίσκονται για διεκπεραίωση στον Κλάδο Χωρομετρίας, ο αιτητής, πολίτης ή άλλο Τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, θα μπορούσε να αποταθεί είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικώς στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.

Στην περίπτωση, που ζητούνται πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση, υποθέσεων τότε καλό είναι να απευθύνεται στον οδηγό του πολίτη (το έντυπο ενημέρωσης του πολίτη) που ετοιμάζεται, ενημερώνεται και διανέμεται από το Τμήμα. Υπόψη ότι ο οδηγός του Πολίτη για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για εύκολη πρόσβαση, είναι καταχωρημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.