​Μελλοντικά Σχέδια / Προοπτικές


​Με την ενοποίηση του Κλάδου Χωρομετρίας με Τομείς του Κλάδου Χαρτογραφίας, που ασχολούνται με τη δημιουργία και ενημέρωση του κτηματικού σχεδίου, οι επόμενοι στόχοι του Κλάδου μπορούν να συνοψισθούν στους πιο κάτω:


  • Οριστικοποίηση της αναδιοργάνωσης του Κλάδου και της συνένωσης των εργασιών των κτηματικών χωρομετρήσεων με αυτές των κτηματικών χαρτογραφήσεων, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Κλάδου και τη διεκπεραίωση μεγαλύτερου αριθμού υποθέσεων.
  • Αναθεώρηση/απλοποίηση διαδικασιών, προγραμματισμός και ομαδοποίηση υποθέσεων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων.
  • Συνέχιση των εργασιών επαναχωρομέτρησης και προώθηση της δημοσίευσης τμημάτων, όπου παρατηρείται αυξημένη πυκνότητα κτηματικών χωρομετρικών υποθέσεων, οι οποίες έχουν διεκπεραιωθεί ή κατόπιν ομαδοποίησης πρόκειται να διεκπεραιωθούν.
  • Προώθηση της διαδικασίας, με την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση κτηματικών χωρομετρικών εργασιών, από το Τμήμα, σε ιδιώτες αρμόδιους χωρομέτρες.
  • Επέκταση των λειτουργιών του Συστήματος Διακίνησης Φακέλων (ATS) του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.), προκειμένου αυτό να χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των υποθέσεων και για την ετοιμασία όλων των στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων προόδου εργασιών του Κλάδου.
  • Συστηματικοποίηση και ενίσχυση της επιμόρφωσης/ενημέρωσης του προσωπικού στη διεκπεραίωση υποθέσεων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και λογισμικών προγραμμάτων του γεωγραφικού μέρους του Σ.Π.Γ.
  • Αρτιότερη εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού, που εκτιμάται ότι θα προσληφθεί μέσα στο 2010, με σκοπό την ομαλή ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία του Κλάδου. 
  • Στενότερη παρακολούθηση και έρευνα, αναφορικά με την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και εκεί όπου κρίνεται ωφέλιμο, άμεση εισαγωγή στις καθημερινές εργασίες του κλάδου.