​​Οργανωτική Δομή​


​Ο Κλάδος, κάτω από τη γενική ευθύνη του Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού Χωρομετρίας, υποδιαιρείται στους πιο κάτω τομείς:


Τομέας Διοίκησης και Υποστήριξης

Ο Τομέας αυτός, στο κεντρικό γραφείο του Κλάδου, υποστηρίζει τον Α.Κ.Λ. Χωρομετρίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που περιλαμβάνουν την οργάνωση και στελέχωση του Κλάδου, την ετοιμασία εκθέσεων, την προκήρυξη προσφορών και τη διαχείριση του προϋπολογισμού του Κλάδου. Επίσης αναλαμβάνει την εισαγωγή και ανάπτυξη σύγχρονων οργάνων, μεθόδων και συστημάτων κτηματικών χωρομετρήσεων /χαρτογραφήσεων καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού.


Τομέας Ετοιμασίας Υποθέσεων

Παραλαμβάνει τις υποθέσεις από τον Τομέα Κτηματικών Χωρομετρήσεων και αναλαμβάνει την ενημέρωσή τους με όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο χωρομέτρης ή ο ιδιώτης αρμόδιος χωρομέτρης, για τη διεκπεραίωση της αναγκαίας εργασίας στο πεδίο. Ο Τομέας έχει επίσης την ευθύνη της συντήρησης, αναπαραγωγής και διάθεσης των κτηματικών σχεδίων.


Τομέας Κτηματικών Χωρομετρήσεων

Ο Τομέας έχει την ευθύνη για τη μελέτη και εκτέλεση των χωρομετρικών εργασιών. Ο Τομέας αναλαμβάνει τον έλεγχο των μετρήσεων και στοιχείων των υποθέσεων, μετά τη συμπλήρωση της εργασίας στο πεδίο. Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη της παραλαβής των υποθέσεων από τους ιδιώτες αρμόδιους χωρομέτρες, τη μετατροπή των δεδομένων και τον αρχικό έλεγχό τους, καθώς και το σποραδικό έλεγχο στο πεδίο, υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από ιδιώτες αρμόδιους χωρομέτρες.


Τομέας Κτηματικών Χαρτογραφήσεων

Αναλαμβάνει τη σύνταξη και ενημέρωση του επίσημου κτηματικού σχεδίου, περιλαμβανομένης της καταχώρισης των μετρήσεων στα επίπεδα της χωρομετρικής και γεωγραφικής-κτηματικής βάσης δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Γης.


​Τομέας Επαναχωρομέτρησης

Αναλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες στο πεδίο και στο γραφείο για την επεξεργασία, ανάλυση και ετοιμασία των νέων κτηματικών σχεδίων, μέσα στα πλαίσια του έργου της συστηματικής επαναχωρομέτρησης. Ο Τομέας αναλαμβάνει επίσης τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, στις περιοχές που βρίσκονται υπό επαναχωρομέτρηση.


Πιο συνοπτικά και παραστατικά, η οργανωτική δομή του Κλάδου Χωρομετρίας, φαίνεται στο αρχείο - οργανόγραμμα που ακολουθεί:


οργανόγραμμα_κλάδου_χωρομετρίας.pdf