​​Στόχοι​

​​

Οι στόχοι του Κλάδου Χωρομετρίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μπορούν να συνοψισθούν στους πιο κάτω:


  • Στην μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων κτηματικής χωρομετρίας και ταυτόχρονα στην επίσπευση του χρόνου ολοκλήρωσης των υποθέσεων.
  • Αναθεώρηση/απλοποίηση διαδικασιών, προγραμματισμός και ομαδοποίηση υποθέσεων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων.
  • Συνέχιση των εργασιών επαναχωρομέτρησης και προώθηση της δημοσίευσης τμημάτων και υιοθέτησης νέων ψηφιακών κτηματικών σχεδίων υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας.
  • Συστηματικοποίηση και ενίσχυση της επιμόρφωσης/ενημέρωσης του προσωπικού, στη διεκπεραίωση υποθέσεων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και λογισμικών προγραμμάτων του γεωγραφικού μέρους του Σ.Π.Γ.
  • Παρακολούθηση/έρευνα και εισαγωγή στις καθημερινές εργασίες του Κλάδου σύγχρονης τεχνολογίας και νέων/βελτιωμένων λογισμικών.
  • Αξιοποίηση του δικτύου μόνιμων δορυφορικών σταθμών (CYPOS), κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις καθημερινές εργασίες του Κλάδου.
  • Υιοθέτηση αποτελεσματικότερων συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διεύθυνσης, καταβάλλοντας παράλληλα κάθε δυνατή προσπάθεια, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων όλου του προσωπικού, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.