​Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες​


​Ο Κλάδος Χωρομετρίας βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με αρκετούς οργανισμούς και υπηρεσίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, που έχουν άμεση σχέση, αφενός μεν με τη διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης ιδιοκτησίας (όπως π.χ. Δήμους, Κοινότητες, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Αναδασμού, Τμήμα Πολεοδομίας, Βουλή των Αντιπροσώπων κ.λπ.), αφ΄ ετέρου δε με την έρευνα σύγχρονης τεχνολογίας, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων συστημάτων, μεθόδων και διαδικασιών που αφορούν τον Κλάδο, όπως είναι το ΕΤΕΚ, ο Σύνδεσμος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρον. Τοπ/φων Μηχανικών, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., το F.I.G. (Federation Internationale des Geometres) κ.ά.