​Σχετικές Νομοθεσίες και Ανάθεση Χωρομετρικών Υποθέσεων σε Ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες​​


Ο κλάδος Χωρομετρίας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των σχετικών άρθρων και προνοιών του Κεφαλαίου 224, περί ακινήτου ιδιοκτησίας νόμου 26/45, που διέπει όλο το κτηματολογικό σύστημα της Κύπρου. 

Επίσης εφαρμόζεται και ο περί Χωρομετρίας Νόμος (N.67(I)2005), που προνοεί τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών από ιδιώτες αρμόδιους χωρομέτρες. O νόμος αυτός, δίνει την επιλογή σε πολίτες, Κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς, να αναθέτουν τις υποθέσεις που χρειάζονται κτηματική χωρομετρική εργασία, σε Ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες. Σε αυτή την περίπτωση, σύμβαση ανάθεσης εργασίας, μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε είδος υπόθεσης χρειάζεται χωρομετρική εργασία (εκτός συνοριακών διαφορών) και σε οποιαδήποτε περιοχή. ​


Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο ακόλουθο έντυπο. ​

Ενημερωτικό Έντυπο.pdf