​Υφιστάμενα Έργα

​​

Τα πιο σημαντικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στον Κλάδο Χωρομετρίας, είναι τα πιο κάτω:


α) Κτηματικές Χωρομετρήσεις:

Οι κτηματικές χωρομετρήσεις αποτελούν το σημαντικότερο έργο του Κλάδου Χωρομετρίας. Οι χωρομέτρες/τεχνικοί μηχανικοί που απασχολούνται στο έργο αυτό, έχουν την ευθύνη συλλογής χωρομετρικών στοιχείων στο πεδίο, της εξέτασης και του ελέγχου τους στο γραφείο, με απώτερο σκοπό την διεκπεραίωση των υποθέσεων που κατατίθενται στο Τμήμα από τους πολίτες, Κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς.


Οι χωρομετρικές αυτές υποθέσεις, ως επί το πλείστον αφορούν:


  • Οριοθετήσεις, οριζόντιους και κάθετους διαχωρισμούς, εκσυγχρονισμούς κ.λπ.
  • Διευθετήσεις συνοριακών διαφορών, ενοποιήσεις τεμαχίων και αναπροσαρμογές συνόρων.
  • Μεγάλα αναπτυξιακά έργα, κυρίως δημιουργίας οδικού δικτύου. 
  • Διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα, για κυβερνητικούς οικισμούς προσφύγων και για φτωχές οικογένειες. 
  • ​Οριοθετήσεις και ετοιμασία σχεδίων για απαλλοτρίωση χώρων, με σκοπό την ανέγερση κοινωφελών εγκαταστάσεων ή κτηρίων.


β) Κτηματικές Χαρτογραφήσεις: 

Ένα εξίσου σημαντικό έργο, είναι και οι κτηματικές χαρτογραφήσεις. Με το έργο αυτό διεκπεραιώνεται η σχεδιαστική εργασία των υποθέσεων που υποβάλλονται από το κοινό και τα άλλα κυβερνητικά τμήματα και οργανισμούς. Επίσης, ετοιμάζονται τα νέα κτηματικά σχέδια, διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις αναδασμών και άλλων ειδικών υποθέσεων καθώς και οι εργασίες για την μετατροπή, επεξεργασία, συγχρονισμό και δημιουργία της Γεωγραφικής Κτηματικής Βάσης Δεδομένων και της Χωρομετρικής Βάσης Δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.).


γ) Επαναχωρομέτρηση:

Με το έργο της επαναχωρομέτρησης δίνεται έμφαση σε περιοχές που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και στις οποίες παρατηρούνται προβλήματα στην ακρίβεια των εν χρήσει κτηματικών σχεδίων και των χωρομετρικών στοιχείων που διαθέτει το Τμήμα. 

Οι εργασίες επαναχωρομέτρησης έχουν αποκεντρωθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αντιμετωπίζοντας όμως σημαντικά προβλήματα στελέχωσης και προσωπικού, με αποτέλεσμα το έργο να εξελίσσεται με αργό ρυθμό. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, όπου έχουν δημοσιευτεί νέα ψηφιακά κτηματικά σχέδια που προέκυψαν από το έργο αυτό, ο αριθμός των διεκπεραιωθεισών χωρομετρικών υποθέσεων ανά χωρομετρικό συνεργείο είναι ασύγκριτα ψηλός, γεγονός που δεικνύει την αναγκαιότητα προώθησης και συμπλήρωσης του έργου. 


δ) Σύστημα Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.):

Ο Κλάδος Χωρομετρίας έχει την ευθύνη για την συλλογή στοιχείων και την ανάπτυξη της Χωρομετρικής και της Γεωγραφικής Κτηματικής Βάσης Δεδομένων του Σ.Π.Γ. Οι βάσεις αυτές έχουν λειτουργήσει σε όλες τις Επαρχίες, επεκτείνονται και ενημερώνονται σταδιακά από προσωπικό του Κλάδου.

Οι εργασίες μηχανογράφησης του Κλάδου Χωρομετρίας εστιάζονται στον έλεγχο, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της λειτουργίας του γεωγραφικού μέρους του Σ.Π.Γ., καθώς επίσης στην επεξεργασία, τη μετατροπή και την ενημέρωση δεδομένων.

Προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή και τη λειτουργία του συστήματος, αναλύονται και προωθούνται για επίλυση από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του Σ.Π.Γ., με στόχο την ομαλή συνέχιση της εφαρμογής του συστήματος και τη βελτίωση του.