​ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΥ


Είναι ο συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής, σύμφωνα με την αγροτική, περιβαλλοντική, περιφερειακή και αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, όπως προνοείται στο άρθρο 3 της περί Αναδασμού Νομοθεσίας.

Μέτρο ενοποίησης και αναδιανομής περιλαμβάνει κάθε μέτρο που εφαρμόζεται σε ιδιοκτησία με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσής της.

Το σχέδιο του αναδασμού αποσκοπεί :

  • Στην αναδιάρθρωση/διαμόρφωση της δομής της διακατοχής της γης
  • Στη δημιουργία έργων υποδομής

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

  • Συγκεντρώνονται τα πολλά, μικρά και σκόρπια τεμάχια
  • Παρέχεται προσπέλαση σε όλα τα νέα τεμάχια
  • Μειώνεται σημαντικά η συνιδιοκτησία τεμαχίων
  • Εξαλείφεται η δυαδική και πολλαπλή μορφή ιδιοκτησίας
  • Βελτιώνεται το ακανόνιστο σχήμα των τεμαχίων
  • Προστατεύεται/αναβαθμίζεται το περιβάλλον (φυσικό και δομημένο)

Τα οφέλη του αναδασμού είναι κοινωνικά, όπως συγκράτηση πληθυσμού στο ύπαιθρο και οικονομικά, όπως αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Το σχέδιο αναδασμού εφαρμόζεται σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται στην περί Αναδασμού Νομοθεσία και οι οποίες παρέχουν στους ιδιοκτήτες δικαιώματα όπως:

  • ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του σχεδίου αναδασμού
  • επιθεώρηση όλων των εγγράφων και σχεδίων που δημοσιεύονται και η υποβολή εκ μέρους των ιδιοκτητών ενστάσεων, ιεραρχικών προσφυγών ή προσφυγών στο δικαστήριο.