​ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


Τα διάφορα προβλήματα της αγροτικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο άρχισαν να γίνονται αισθητά από πολύ νωρίς πριν το 1946.

Τον Μάρτιο του 1969 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμος 24/1969 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Ιουνίου 1969. Δημιουργήθηκε έτσι, το θεσμικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ελλαττωματικής δομής της διακατοχής της γης στην Κύπρο. Παράλληλα εγκαθιδρύθηκε η Αρχή Αναδασμού που θα είχε την ευθύνη για την εφαρμογή του σχεδίου στην  Κύπρο.

Τον Δεκέμβρη του 1970, άρχισε η εφαρμογή του σχεδίου αναδασμού, με πρώτο χωριό την Κισσόνεργα στην επαρχία Πάφου. Το παράδειγμα της Κισσόνεργας ακολούθησαν άλλα τέσσερα χωριά Χλώρακα, Ακρούντα, Φοινικάρια, Παλαιχώρι.

Στο μεταξύ άρχισε η στελέχωση της Αρχής Αναδασμού με το κατάλληλο προσωπικό καθώς και η ενίσχυσή του με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Μέχρι το 1974 συμπληρώθηκαν τα πέντε πρώτα σχέδια αναδασμού, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, γεγονός που συνέτεινε στη συνέχιση του θεσμού.

Η τουρκική εισβολή το 1974 αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω προώθηση του θεσμού, λόγω της ανάγκης για αναπροσαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Με την ανάκαμψη όμως της οικονομίας ο αναδασμός άρχισε να επεκτείνεται σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και κάλυψε ξηρικές και αρδευόμενες εκτάσεις σε πεδινές, λοφώδεις και ορεινές περιοχές.

Τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα των σχεδίων αναδασμού που συμπληρώθηκαν αλλά κυρίως η προοδευτικότητα του αγροτικού κόσμου, συνέτειναν στην καθιέρωση του αναδασμού ως του μοναδικού σχεδίου που μπορεί να επιλύσει τα πολλαπλά ιδιοκτησιακά προβλήματα και να θέσει τις βάσεις για ορθολογιστική ανάπτυξη της γεωργίας.

Τον Αύγουστο του 1985 καταργήθηκε η Αρχή Αναδασμού και δημιουργήθηκε το Τμήμα Αναδασμού, το οποίο εντάχθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τον Οκτώβρη του 2015 μεταφέρθηκε ο αναδασμός στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Υπηρεσία Αναδασμού. Τέλος τον Ιούλιο του 2018 η Υπηρεσία ενσωματώθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ο Κλάδος Αναδασμού του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι ο αρμόδιος Κλάδος για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση μέτρων αναδασμού στην Κύπρο. Ο αναδασμός είναι ένα βασικό σχέδιο που επιτυγχάνει τη βελτίωση της διακατοχής των κτημάτων, τη δημιουργία έργων υποδομής σε αγροτικές περιοχές, την ελαχιστοποίηση του πολυτεμαχισμού/μικροτεμαχισμού και της πολύ-ιδιοκτησίας της γης.

Ειδικότερα στη γεωργία και κτηνοτροφία, η έλλειψη αγροτικών δρόμων, η κατοχή ιδιοκτησίας σε αδιαίρετη ή/και σε δυαδική/πολλαπλή μορφή και το ακανόνιστο σχήμα των τεμαχίων γης, επιδρούν αρνητικά στην απόδοση της γεωργικής παραγωγής. Στοχεύοντας στην επίλυση αυτών των προβλημάτων το έργο του Κλάδου Αναδασμού καθίσταται καίριο.