​Κλάδος Αναδασμού

Ο Κλάδος Αναδασμού έχει αρμοδιότητα την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αγροτικές ιδιοκτησίες σύμφωνα με τους περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμους 24/1969 έως 70(Ι)/2018. Ο Κλάδος δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 με την τροποποίηση της περί Αναδασμού Νομοθεσίας με την οποία μεταφέρθηκε η πρώην Υπηρεσία/Τμήμα Αναδασμού στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


Υπεύθυνη Κλάδου Αναδασμού: κ. Τασούλα Παλληκαρά


Προδρόμου 131, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία
22407911
22407950
tpallikara@dls.moi.gov.cy​​


  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ