​Δημοσιονομικός Τομέας​


Το θεματολόγιο του τομέα αυτού, περιλαμβάνει τα έσοδα και έξοδα του Τμήματος, καθώς και τους ετήσιους προϋπολογισμούς. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των προϋπολογισμών και μεριμνά για την έγκριση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Φροντίζει και παρακολουθεί τις καταστάσεις και το επίπεδο των πιστώσεων, από μήνα σε μήνα και μεριμνά για την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων, εκεί όπου τα εγκεκριμένα κονδύλια αποδεικνύονται ανεπαρκή.​​​​