​Τομέας Διοίκησης και Συντονισμού​


​​​Ο Τομέας Διοίκησης και Συντονισμού έχει την αρμοδιότητα να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο Διευθυντή του Τμήματος σε θέματα διοίκησης, ελέγχου, συντονισμού και αναδιάρθρωσης.