​​Τομέας Εκπαίδευσης


Αποτελεί παράδοση στο Τμήμα, η προσφορά της αναγκαίας εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης σ’ όλο το προσωπικό του Τμήματος, ανάλογα με τα καθήκοντα του κάθε ενός υπαλλήλου, ξεχωριστά.

Το Τμήμα διαθέτει οργανωμένο Κέντρο Εκπαίδευσης στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στη Λευκωσία. Σειρές μαθημάτων γίνονται και τοπικά, στις υπόλοιπες επαρχίες, όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Το Κεντρικό Εκπαιδευτήριο είναι επανδρωμένο με μόνιμους Εκπαιδευτές για όλα τα Κτηματολογικά θέματα (Κτηματική Νομοθεσία, Χωρομετρία, Χαρτογραφία/ Σχεδιαγράφηση και Εκτιμήσεις). Το Κέντρο Εκπαίδευσης αναλαμβάνει, επίσης, την εκπαίδευση υπαλλήλων άλλων Τμημάτων και Υπηρεσιών, πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος.

Εκτός από την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε Κτηματολογικά θέματα και το Σύστημα Πληροφοριών Γης, μεγάλος αριθμός προσωπικού, τυγχάνει εκπαίδευσης στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, καθώς και σε ιδιωτικά ινστιτούτα πληροφορικής για εκμάθηση λογισμικών συστημάτων.