​Τομέας Στατιστικών Αναλύσεων του Συνολικού Όγκου Εργασίας​


Ο Τομέας στατιστικών αναλύσεων του συνολικού όγκου εργασίας, αναλαμβάνει την ετοιμασία των στατιστικών που αφορούν τον όγκο εργασίας, που είτε έγινε αποδεκτή, είτε συμπληρώθηκε, ή παρέμεινε εκκρεμής, τόσο κατά είδος εργασίας, όσο και κατά Επαρχία, κατά Κλάδο, αλλά και συνολικά.

Οι στατιστικές αυτές ετοιμάζονται κάθε τέλος του έτους και δημοσιεύονται στην Ετήσια Έκθεση του Τμήματος.​​