​​​Οργανωτική Δομή και Τομείς Δραστηριοποίησης Κλάδου Εγγραφής

Ο Κλάδος διαχωρίζεται στους πιο κάτω τομείς:

  • Τομέας Επιτόπιων Ερευνών
  • Τομέας Ελεγκτών
  • Τομέας Αιτήσεων
  • Τομέας Δηλώσεων Μεταβιβάσεων και Υποθηκών
  • Τομέας Αναγκαστικών Πωλήσεων και Επιβαρύνσεων
  • Τομέας Εγγραφής


Τομέας Επιτόπιων Ερευνών

Ασχολείται με τη διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών για αιτήσεις που αφορούν κατοχές, κληρονομιές, αναπροσαρμογές συνόρων, διευθετήσεις διαφοράς συνόρων, διαχωρισμούς κ.λπ.


Τομέας Ελεγκτών

Ασχολείται με τον έλεγχο αιτήσεων, είτε αυτές συμπληρώνονται ύστερα από επιτόπια έρευνα, είτε διεκπεραιώνονται στο Γραφείο.


Τομέας Αιτήσεων

Αποδέχεται όλα σχεδόν τα είδη των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Τμήμα. Τα είδη των αιτήσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:


(α) Κύριες Αιτήσεις: Κατοχές, κληρονομιές, διευθετήσεις διαφοράς συνόρων, διαχωρισμοί, αναπροσαρμογές συνόρων, συγχωνεύσεις, αφαίρεση ρυμοτομίας, μισά οικόπεδα, αναγκαστική απόκτηση διόδου, εκσυγχρονισμένη εγγραφή, οριοθετήσεις κλπ.


(β) Δευτερεύουσες Αιτήσεις: Πιστοποιητικά Έρευνας, Αντίγραφα Πιστοποιητικών Εγγραφής, Αιτήσεις για Κτηματικά Σχέδια και Αιτήσεις για πιστοποιημένα αντίγραφα άλλων εγγράφων.


Τομέας Δηλώσεων Μεταβιβάσεων Και Υποθηκών

Ασχολείται με την αποδοχή δηλώσεων μεταβιβάσεων, υποθηκών, εξαλείψεων υποθηκών και απαλλαγή ιδιοκτησιών από υποθήκη.


Τομέας Αναγκαστικών Πωλήσεων και Επιβαρύνσεων

Αρμοδιότητα του Τομέα αυτού είναι η αποδοχή και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων που αφορούν αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων, επιβαρύνσεις επί της ακίνητης ιδιοκτησίας και απαγορεύσεις εναντίον προσώπων.


Αναγκαστικές Πωλήσεις

(α) Πώληση Ενυπόθηκων Ακινήτων με ή χωρίς διάταγμα δικαστηρίου.

(β) Πώληση Ακινήτων με ένταλμα πώλησης.

(γ) Πώληση Αδιανέμητων Ακινήτων.

 

Επιβαρύνσεις επί της Ακίνητης Ιδιοκτησίας

(α) Πωλητήρια Έγγραφα

(β) Εγγραφή δικαστικών αποφάσεων (ΜΕΜΟ) κ.λπ.


Απαγορεύσεις εναντίον προσώπων

(α) Διάταγμα Πτώχευσης

(β) Διάταγμα Διάλυσης Εταιρείας

(γ) Προσωρινά και Συντηρητικά Διατάγματα


Τομέας Εγγραφής

Ασχολείται με τις απαραίτητες καταχωρίσεις στα διάφορα Μητρώα του Τμήματος (Μητρώα Φόρων, Εγγραφής κλπ.) και εκδίδει Πιστοποιητικά Εγγραφής, Αντίγραφα Πιστοποιητικών Εγγραφής, Πιστοποιητικά Έρευνας κλπ.


Άλλες Δραστηριότητες

  • Απόκτηση Ακινήτων από Αλλοδαπούς και Ευρωπαίους πολίτες
  • Νέα Αρχεία Κατεχόμενων Περιοχών
  • Τουρκοκυπριακές Περιουσίες
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων