​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Κλάδος Εγγραφής​​


O Κλάδος Εγγραφής είναι ο αρμόδιος κλάδος για την εφαρμογή και τροποποίηση των Νομοθεσιών, οι οποίες διέπουν την οποιαδήποτε μορφή ακίνητης ιδιοκτησίας.  Βασικές Νομοθεσίες τις οποίες καλείται καθημερινά να εφαρμόσει ο Κλάδος είναι οι πιο κάτω:


 1. Ο Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος Αρ. 9/65
  Ο συγκεκριμένος νόμος ρυθμίζει τις διαδικασίες δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων, είτε με δωρεά, είτε με πώληση, της σύστασης υποθηκών και της πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή.

 2. Ο περί Ακίνητης ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση Νόμος) Κεφ. 224
  Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων όπως της εγγραφής των μισθώσεων, των εμπιστευμάτων, των δουλειών.  Επίσης, με τη συγκεκριμένη νομοθεσία είναι δυνατή η υποβολή διαφόρων αιτήσεων, ενδεικτικότερες των οποίων είναι της παροχής πληροφοριών (search), της οριοθέτησης, της αφαίρεσης ρυμοτομίας, της συνοριακής διαφοράς, του διαχωρισμού, είτε γης, είτε κτιρίων, της κληρονομιάς και της έκδοσης πιστοποιητικού αδιανέμητου .

 3.  Ο περί πώλησης ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος Ν. 81(Ι)/2011.
  Ο νόμος αυτός καθορίζει τόσο τη διαδικασία κατάθεσης των πωλητηρίων εγγράφων και των συμβάσεων εκχώρησης, όσο και τις συνέπειες που επέρχονται με την κατάθεση τους.

 4. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος (Κεφ. 219).
  Μέσα από τον πιο πάνω Νόμο, καθορίζονται αναλυτικά τα χρηματικά τέλη που πρέπει να εισπραχθούν από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, καθώς και των δηλώσεων που κατατίθενται σύμφωνα με τις πιο πάνω νομοθεσίες.​

Πέραν των πιο πάνω νομοθεσιών, ο Κλάδος έχει την ευθύνη της εφαρμογής πολλών άλλων παρεμφερών με την ακίνητη ιδιοκτησία Νομοθεσιών και έτσι είναι απαραίτητη η επαφή με τα καθ΄ ύλην αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα ή/και φορείς.

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο Κλάδος Εγγραφής των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος είναι συντονιστικός, καθώς έχει την ευθύνη εποπτείας όλων των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων για την εφαρμογή των πιο πάνω νομοθεσιών.  Ένας άλλος βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων του Κλάδου Εγγραφής των Κεντρικών Γραφείων είναι η εφαρμογή ενιαίας και ομοιόμορφης πολιτικής απ΄ όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για θέματα που άπτονται της εφαρμογής των πιο πάνω νομοθεσιών.  Τονίζεται ότι για τον σκοπό αυτό, εκδίδονται σχετικοί εγκύκλιοι από τον Υπεύθυνο του Κλάδου, με τις οποίες δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο χειρισμού των περιπτώσεων που ανακύπτουν και αφορούν τις νομοθεσίες αυτές.  Περαιτέρω, τόσο ο συντονισμός, όσο και η εποπτεία εξασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, και από τις επισκέψεις τις οποίες ο Υπεύθυνος του Κλάδου Εγγραφής πραγματοποιεί ανά διαστήματα στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.  Στόχος των επισκέψεων είναι τόσο η ενημέρωση του προσωπικού για τις αλλαγές της νομοθεσίας, όσο και η αποσαφήνιση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν υποθέσεις του κάθε Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου

Επιπρόσθετα των πιο πάνω εργασιών, ο Κλάδος Εγγραφής έχει άμεση εμπλοκή κατά την Νομοπαρασκευαστική διαδικασία τροποποίησης των πιο πάνω σχετικών Νομοθεσιών και για τον σκοπό αυτό διενεργούνται επαφές, τόσο με τη Νομική Υπηρεσία, όσο και με τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Η προσπάθεια, που καταβάλλεται για τον εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων νόμων και τη θέσπιση νέων Κανονισμών και Νόμων, έχει ως στόχο την προώθηση της άμεσης εγγραφής των ακινήτων και την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διεκπεραίωση των δικαιοπραξιών, με τρόπο που να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ορθολογιστική και οικονομική ανάπτυξη. ​
Υπεύθυνος Κλάδου Εγγραφής: κ. Χαράλαμπος Σ. Χαραλάμπους

:  Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της 
              Λεωφόρου Γρίβα Διγενή
22804817
22804881 
 ccharalambous@dls.moi.gov.cy


  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

​​