​​​​​​​​​​Κλάδοι​​​


Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρ​ομετρίας είναι διαχωρισμένο σε επτά επίσημους Κλάδους:
κάτω από τους οποίους λειτουργούν και επιμέ​ρους τομείς.

Παράλληλα, μετά την πρόσφατη αναδιάρθρωση στο Τμήμα, δημιουργήθηκαν επιπλέον τρεις νέοι Κλάδοι: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ​